Aktualności

Wichry zimy – kiedy premiera?

Brak dobrych wie­ści dla fanów “Pie­śni Lodu i Ognia” Geo­r­ge­’a R.R. Martina. 

Pisarz oznaj­mił, że jego spo­tka­nie z fana­mi, któ­re mia­ło miej­sce 30 listo­pa­da 2016 w mek­sy­kań­skiej Guada­la­ja­rze jest ostat­nim na wie­le mie­się­cy, ponie­waż zamie­rza cał­ko­wi­cie poświę­cić się pra­cą nad “Wichra­mi zimy”, czy­li dłu­go wycze­ki­wa­nym szó­stym tomem cyklu. Nie wró­ży to zatem rychłej pre­mie­ry i naj­praw­do­po­dob­niej wcze­śniej docze­ka­my się kolej­ne­go sezo­nu “Gry o tron”, któ­ry HBO przed­sta­wi latem 2017.

wichry_zimy

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy