Aktualności

Anna Brzezińska udostępniła za darmo swoją sagę o zbóju Twardokęsku

Coraz wię­cej pisa­rzy i insty­tu­cji lite­rac­kich przy­łą­cza się do wypeł­nia­nia cza­su znu­dzo­nym czy­tel­ni­kom, tak by zachę­cić ich raczej do zosta­wa­nia w domu, niż szu­ka­nia roz­ry­wek poza względ­nie bez­piecz­ny­mi czte­re­ma ścia­na­mi. Orga­ni­zo­wa­ne są więc spo­tka­nia autor­skie onli­ne, księ­gar­nie inter­ne­to­we ofe­ru­ją atrak­cyj­ne raba­ty, a cza­sem roz­da­ją książ­ki za dar­mo, są pisa­rze, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się pisać zupeł­nie nowe histo­rie dla swo­ich fanów i publi­ko­wać je w inter­ne­cie bez pobie­ra­nia opłat, są też tacy, któ­rzy posta­no­wi­li udo­stęp­nić swo­je star­sze tek­sty za darmo.

Pocho­dzą­ca z Opo­la pisar­ka fan­ta­sy Anna Brze­ziń­ska zde­cy­do­wa­ła podzie­lić się z czy­tel­ni­ka­mi powie­ścia­mi o zbó­ju Twar­do­kę­sku. Skła­da­ją­ca się z czte­rech opa­słych tomów saga to nie lada grat­ka – wła­śnie te książ­ki zapew­ni­ły autor­ce nie­ma­łą popu­lar­ność w fandomie.

Kocha­ni, wszy­scy sie­dzi­my w domach, choć ja aku­rat z rene­san­so­we­go Rzy­mu zmie­rzam wła­śnie do Fer­ra­ry Erco­le d’Este. Jeśli i Wy chce­cie się na chwi­lę ode­rwać od pan­de­mii (ach, ten eska­pizm fan­ta­sty­ki!), pod lin­kiem poni­żej jest cała Saga o Twar­do­kę­sku. Pisa­łam ją parę lat, więc liczę, że i Wam parę dni na lek­tu­rze zej­dzie, napi­sa­ła autor­ka na swo­im pro­fi­lu na Facebooku.

Twar­do­kę­sek to wpraw­ny zbój­ca, postrach gościń­ców. Dożyw­szy sędzi­we­go wie­ku posta­na­wia przejść na zasłu­żo­ną eme­ry­tu­rę, zabie­ra­jąc przy tym wszyst­kie bogac­twa rabo­wa­ne lata­mi przez jego szaj­kę, co oczy­wi­ście pod­le­głym mu kam­ra­tom nie bar­dzo jest w smak. Tak roz­po­czy­na się peł­na nie­spo­dzie­wa­nych zwro­tów akcji, sza­lo­nych przy­gód i zna­ko­mi­te­go humo­ru saga, w któ­rej pozna­my całą ple­ja­dę nie­za­po­mnia­nych charakterów.

Powie­ści wcho­dzą­ce w skład sagi: Ple­wy na wie­trze, Żmi­jo­wa har­fa, Let­ni deszcz. Kie­lich i Let­ni deszcz. Szty­let znaj­dzie­cie pod tym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/16U31yrsOKGdKgB8UmLcI9SRCXcUOqamb

Książ­ki dostęp­ne są w for­ma­cie PDF, MOBI i EPUB. Z bło­go­sła­wień­stwem autor­ki każ­dy może je ścią­gać, czy­tać i udo­stęp­niać. Polecamy!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy