Sprawdzasz tag

Lestat

Ciekawostki

10 faktów o Anne Rice

Nasi ulu­bieni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzięki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak naprawdę wiele jest rze­czy, któ­rych o nich nie wiemy, choć te bywają rów­nie inte­re­su­jące jak ele­menty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o kró­lo­wej wam­pi­rów Anne Rice.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Kroniki Wampirze Anny Rice jako serial!

Anne Rice w kano­nie wam­pi­rzych powie­ści ma zare­zer­wo­waną sporą półkę, ale mimo to nie odkłada pióra. Nie tylko zapo­wie­działa kolejną powieść “Książę Lestat i Kró­le­stwo Atlan­tydy”, ale oka­zuje się, że jej boha­te­rów ponow­nie zoba­czymy na ekra­nie. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ