Ciekawostki

Anne Rice przyznała, że Kroniki Wampirze nigdy nie miały być serią

Wywiad z wam­pi­rem”, zna­na na całym świe­cie powieść autor­stwa Anne Rice, obcho­dzi wła­śnie czter­dzie­ste uro­dzi­ny. Jest to pierw­szy tom “Kro­nik Wam­pi­rzych”, w któ­rych zapo­zna­li­śmy się z tak nie­sa­mo­wi­ty­mi boha­te­ra­mi jak Louis, Lestat, Marius, Pan­do­ra czy Akashy. 

Jed­nak w wywia­dzie w cza­sie EW’s PopFest tego paź­dzier­ni­ka pisar­ka przy­zna­ła, że nigdy nie pla­no­wa­ła serii. Po pro­stu z książ­ki na książ­kę przy­cho­dzi­ły jej pomy­sły na kolej­ne powie­ści o wam­pi­rach. Co wię­cej, oka­za­ło się, że paro­krot­nie szu­ka­ła głów­ne­go boha­te­ra do zary­so­wu­ją­cej się w jej gło­wie nie­wam­pi­rycz­nej powie­ści… aż przy­szło jej na myśl, że Lestat paso­wał­by naj­bar­dziej. W ten spo­sób powstał m.in. “Dia­beł Memnoch”.

Choć pisar­ka na dłu­gie lata roz­sta­ła się ze swo­im naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym boha­te­rem, powró­ci­ła do nie­go w książ­ce “Ksią­żę Lestat”. Kolej­na opo­wieść o nim, “Prin­ce Lestat and the Realms of Atlan­tis”, uka­że się 29 listo­pa­da tego roku.

annerice-wampir-lestat

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy