Ekranizacje Zapowiedzi

Obsadzona została rola Lestata w serialowej adaptacji Wywiadu z wampirem

W 2020 AMC naby­ło pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia osiem­na­stu ksią­żek Anne Rice z cyklów Kro­ni­ki wam­pi­rówDzie­je cza­row­nic z rodu May­fa­ir. W czerw­cu sta­cja poin­for­mo­wa­ła, że w pierw­szej kolej­no­ści zaj­mie się stwo­rze­niem seria­lu adap­tu­ją­ce­go Wywiad z wam­pi­rem. Pra­ce na pla­nie fil­mo­wym mają ruszyć jesz­cze tego roku. Zna­my już też akto­ra, któ­ry wcie­li się w jed­ną z klu­czo­wych ról w pro­duk­cji, wam­pi­ra Lestata.

Wyda­ną w 1976 powieść Wywiad z wam­pi­rem na medium tele­wi­zyj­ne prze­no­si Rolin Jones jako show­run­ner i sce­na­rzy­sta. Jest on rów­nież pro­du­cen­tem wyko­naw­czym u boku Mar­ka John­so­na, Anne Rice i Chri­sto­phe­ra Rice­’a. Według wstęp­nych zapo­wie­dzi Wywiad z wam­pi­rem ma liczyć osiem odcin­ków. Plan zdję­cio­wy otwar­ty zosta­nie w cią­gu kil­ku naj­bliż­szych mie­się­cy. Sta­cja AMC celu­je z pre­mie­rą w przy­szły rok.

W chwi­li obec­nej kom­ple­to­wa­na jest obsa­da seria­lu. Przed kil­ko­ma dnia­mi do wia­do­mo­ści poda­no nazwi­sko auto­ra, któ­ry wcie­li się w jed­ną z głów­nych ról. Cza­ru­ją­ce­go Lesta­ta, wam­pi­ra, któ­ry klą­twą nie­śmier­tel­no­ści obda­rzył nar­ra­to­ra powie­ści, zagra Sam Reid. Austra­lij­skie­go akto­ra koja­rzyć może­my z wystę­pów w takich pro­duk­cjach jak: Owiecz­ki boże, Dro­ga do zapo­mnie­nia czy Ano­ni­mus.

Z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­je­my kolej­nych infor­ma­cji o pro­duk­cji. Od ostat­niej adap­ta­cji Wywia­du z wam­pi­rem minę­ło już 27 lat. W 1994 powstał uzna­wa­ny dziś za kul­to­wy film Neila Jor­da­na z Bra­dem Pit­tem i Tomem Cru­isem w rolach głównych.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy