Sprawdzasz tag

Hogwarth

Ciekawostki

11 faktów o J.K. Rowling

Wiem, że wśród moich czy­tel­ni­ków jest wielu miło­śni­ków twór­czo­ści J.K. Row­ling. Dora­stali z jej książ­kami i czują, jakby pisarka była ich przy­ja­ciółką albo dobrą cio­cią. Ale czy naprawdę wiemy o niej wszystko? Oto garść infor­ma­cji z bio­gra­fii Jo, nie mniej inte­re­su­ją­cych niż jej twór­czość.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Magiczny nastrój świąt… prosto z Hogwartu!

Kath­ryn Bur­nett to pocho­dząca z Wiel­kiej Bry­ta­nii fanka uni­wer­sum stwo­rzo­nego przez J.K. Row­ling, która wyko­nała deko­ra­cję świą­teczną inspi­ro­waną cał­ko­wi­cie świa­tem Harry’ego Pot­tera. Jej drzewku nie zabra­kło niczego: klatki z Hedwigą, Nim­busa 2000 czy repliki Hogwart Express.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Joga z Harrym Potterem

Z oka­zji Hal­lo­ween oraz mek­sy­kań­skiego Święta Zmar­łych Circle Bre­wing Com­pany z Austin w Tek­sa­sie prze­kształ­ciła swoje stu­dio w raj dla pot­te­ro­ma­nia­ków. Co cie­kawe, wizyta w tym stu­diu jogi połą­czona jest z wypa­dem na… piwo. Część bro­war­niana została więc zamie­niona na Gospodę pod Świń­skim Łbem.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Portret fana Pottera

Czy zasta­na­wiało Cię kie­dyś, jak wygląda prze­ciętny fan Harry’ego Pot­tera w Pol­sce? W jakim jest wieku, jakiej płci, któ­rych boha­te­rów lubi naj­bar­dziej i czy zaczął przy­godę od ksią­żek czy fil­mów? Możesz dowie­dzieć się tego dzięki ankie­cie prze­pro­wa­dzo­nej przez Harry-Potter.net.pl oraz Merlin.pl, któ­rej wyniki zostały przed­sta­wione na przy­stęp­nych info­gra­fi­kach.

Zapra­szam do lek­tury!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Takiego Harry‘ego Pottera nie znacie!

Foto­grafka Sarah Hester jest wielką fanką Harry’ego Pot­tera. We współ­pracy z Zacha­rym Howel­lem – także foto­gra­fem, ale przede wszyst­kim mode­lem, stwo­rzyła sesję zdję­ciową, na widok któ­rej fan­kom Harry’ego Pot­tera (a może i nie­któ­rym fanom) serce zabije szyb­ciej.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ