Sprawdzasz tag

Hogwarth

Ciekawostki

11 faktów o J.K. Rowling

Wiem, że wśród moich czy­tel­ni­ków jest wie­lu miło­śni­ków twór­czo­ści J.K. Row­ling. Dora­sta­li z jej książ­ka­mi i czu­ją, jak­by pisar­ka była ich przy­ja­ciół­ką albo dobrą cio­cią. Ale czy napraw­dę wie­my o niej wszyst­ko? Oto garść infor­ma­cji z bio­gra­fii Jo, nie mniej inte­re­su­ją­cych niż jej twór­czość.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Magiczny nastrój świąt… prosto z Hogwartu!

Kath­ryn Bur­nett to pocho­dzą­ca z Wiel­kiej Bry­ta­nii fan­ka uni­wer­sum stwo­rzo­ne­go przez J.K. Row­ling, któ­ra wyko­na­ła deko­ra­cję świą­tecz­ną inspi­ro­wa­ną cał­ko­wi­cie świa­tem Harry’ego Pot­te­ra. Jej drzew­ku nie zabra­kło nicze­go: klat­ki z Hedwi­gą, Nim­bu­sa 2000 czy repli­ki Hogwart Express.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Joga z Harrym Potterem

Z oka­zji Hal­lo­we­en oraz mek­sy­kań­skie­go Świę­ta Zmar­łych Circ­le Bre­wing Com­pa­ny z Austin w Tek­sa­sie prze­kształ­ci­ła swo­je stu­dio w raj dla pot­te­ro­ma­nia­ków. Co cie­ka­we, wizy­ta w tym stu­diu jogi połą­czo­na jest z wypa­dem na… piwo. Część bro­war­nia­na zosta­ła więc zamie­nio­na na Gospo­dę pod Świń­skim Łbem.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Portret fana Pottera

Czy zasta­na­wia­ło Cię kie­dyś, jak wyglą­da prze­cięt­ny fan Harry’ego Pot­te­ra w Pol­sce? W jakim jest wie­ku, jakiej płci, któ­rych boha­te­rów lubi naj­bar­dziej i czy zaczął przy­go­dę od ksią­żek czy fil­mów? Możesz dowie­dzieć się tego dzię­ki ankie­cie prze­pro­wa­dzo­nej przez Harry-Potter.net.pl oraz Merlin.pl, któ­rej wyni­ki zosta­ły przed­sta­wio­ne na przy­stęp­nych info­gra­fi­kach.

Zapra­szam do lek­tu­ry!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Takiego Harry‘ego Pottera nie znacie!

Foto­graf­ka Sarah Hester jest wiel­ką fan­ką Harry’ego Pot­te­ra. We współ­pra­cy z Zacha­rym Howel­lem – tak­że foto­gra­fem, ale przede wszyst­kim mode­lem, stwo­rzy­ła sesję zdję­cio­wą, na widok któ­rej fan­kom Harry’ego Pot­te­ra (a może i nie­któ­rym fanom) ser­ce zabi­je szyb­ciej.

Czy­taj dalej