Sprawdzasz tag

Hogwarth

Ciekawostki

Joga z Harrym Potterem

harry-potter-yoga1

Z oka­zji Hal­lo­ween oraz mek­sy­kań­skiego Święta Zmar­łych Circle Bre­wing Com­pany z Austin w Tek­sa­sie prze­kształ­ciła swoje stu­dio w raj dla pot­te­ro­ma­nia­ków. Co cie­kawe, wizyta w tym stu­diu jogi połą­czona jest z wypa­dem na… piwo. Część bro­war­niana została więc zamie­niona na Gospodę pod Świń­skim Łbem.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Portret fana Pottera

pottergrafika

Czy zasta­na­wiało Cię kie­dyś, jak wygląda prze­ciętny fan Harry’ego Pot­tera w Pol­sce? W jakim jest wieku, jakiej płci, któ­rych boha­te­rów lubi naj­bar­dziej i czy zaczął przy­godę od ksią­żek czy fil­mów? Możesz dowie­dzieć się tego dzięki ankie­cie prze­pro­wa­dzo­nej przez Harry-Potter.net.pl oraz Merlin.pl, któ­rej wyniki zostały przed­sta­wione na przy­stęp­nych info­gra­fi­kach.

Zapra­szam do lek­tury!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Takiego Harry‘ego Pottera nie znacie!

potterharry1

Foto­grafka Sarah Hester jest wielką fanką Harry’ego Pot­tera. We współ­pracy z Zacha­rym Howel­lem – także foto­gra­fem, ale przede wszyst­kim mode­lem, stwo­rzyła sesję zdję­ciową, na widok któ­rej fan­kom Harry’ego Pot­tera (a może i nie­któ­rym fanom) serce zabije szyb­ciej.

Czy­taj dalej