Sprawdzasz tag

biografia

Ciekawostki

Biograficzny dokument o Stanisławie Lemie dostępny online

Sta­ni­sław Lem to jedna z naj­ja­śniej­szych gwiazd, jakie kie­dy­kol­wiek pło­nęły na nie­bo­skło­nie pol­skiej fan­ta­styki. Nie znać jego twór­czo­ści czy przy­najm­niej o niej nie sły­szeć to powód do wstydu. Lem to także naj­bar­dziej roz­po­zna­walny na świe­cie pol­ski pisarz. Jego postaci poświę­cony jest film w reży­se­rii Borysa Lan­ko­sza “Autor Sola­ris”. Za sce­na­riusz odpo­wia­dał Woj­ciech Orliń­ski, a za pro­duk­cję Arte, Tele­wi­zja Pol­skiej, Insty­tut Adama Mic­kie­wi­cza, Naro­dowe Cen­trum Kul­tury, Euro­pej­ska Sto­licy Kul­tury Wro­cław i Blank­film Pro­duc­tions.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ