Ciekawostki

Wino i książka? Idealne połączenie!

Wino towa­rzy­szyć nam może w wielu oko­licz­no­ściach. Lampka wina do kola­cji, a może lampka w kąpieli? Można je wypić z przy­ja­ciółką, na randce, ale także sączyć wie­czo­rem przy dobrej książce… i wła­śnie tę ostat­nią oko­licz­ność pod­kre­śla wło­ska winiar­nia Mat­teo Cor­reg­gia.

Mia­no­wi­cie wypu­ściła ona linię win Librot­ti­glia (połą­cze­nie słów “libro” i “bot­ti­glia”, czyli “książka” i “butelka”). Każde z nich na ety­kie­cie ma umiesz­czone opo­wia­da­nie, spe­cjal­nie dobrane do smaku trunku. Nie­stety póki co są one dostępne jedy­nie we Wło­szech, ale jeśli macie wśród bli­skich kogoś wła­da­ją­cego języ­kiem Dan­tego i Petrarki, to może­cie spra­wić mu pod cho­inkę nie­ba­nalny pre­zent.

Jeśli cie­kawi Was, co można prze­czy­tać na ety­kie­tach, to wśród przy­kła­dów znaj­dują się baśń “Żaba w brzu­chu” Patri­zii Laqu­idary czy kry­mi­nał “Mor­der­stwo” Danilo Zanelli.

wino-4

wino-1

wino-2

wino-3

Może też zainteresują cię te tematy