Sprawdzasz tag

wino

Ciekawostki

Wino i książka? Idealne połączenie!

Wino towa­rzy­szyć nam może w wie­lu oko­licz­no­ściach. Lamp­ka wina do kola­cji, a może lamp­ka w kąpie­li? Moż­na je wypić z przy­ja­ciół­ką, na rand­ce, ale tak­że sączyć wie­czo­rem przy dobrej książ­ce… i wła­śnie tę ostat­nią oko­licz­ność pod­kre­śla wło­ska winiar­nia Mat­teo Correggia.

Czy­taj dalej

-->