Ciekawostki

Wino i książka? Idealne połączenie!

Wino towa­rzy­szyć nam może w wie­lu oko­licz­no­ściach. Lamp­ka wina do kola­cji, a może lamp­ka w kąpie­li? Moż­na je wypić z przy­ja­ciół­ką, na rand­ce, ale tak­że sączyć wie­czo­rem przy dobrej książ­ce… i wła­śnie tę ostat­nią oko­licz­ność pod­kre­śla wło­ska winiar­nia Mat­teo Correggia.

Mia­no­wi­cie wypu­ści­ła ona linię win Librot­ti­glia (połą­cze­nie słów “libro” i “bot­ti­glia”, czy­li “książ­ka” i “butel­ka”). Każ­de z nich na ety­kie­cie ma umiesz­czo­ne opo­wia­da­nie, spe­cjal­nie dobra­ne do sma­ku trun­ku. Nie­ste­ty póki co są one dostęp­ne jedy­nie we Wło­szech, ale jeśli macie wśród bli­skich kogoś wła­da­ją­ce­go języ­kiem Dan­te­go i Petrar­ki, to może­cie spra­wić mu pod cho­in­kę nie­ba­nal­ny prezent.

Jeśli cie­ka­wi Was, co moż­na prze­czy­tać na ety­kie­tach, to wśród przy­kła­dów znaj­du­ją się baśń “Żaba w brzu­chu” Patri­zii Laqu­ida­ry czy kry­mi­nał “Mor­der­stwo” Dani­lo Zanelli.

wino-4

wino-1

wino-2

wino-3

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy