Aktualności

Na Allegro książki mają się coraz lepiej

Wzglę­dem roku 2014 – w roku 2015 nastą­pił wzrost sprze­daży ksią­żek aż o 7,5% (nie­mal 470 tysięcy). Łącz­nie sprze­dano 6,87 milio­nów pozy­cji. Ozna­cza to, że dzien­nie śred­nio 18,8 tysiąca wolu­mi­nów tra­fiało do nowych wła­ści­cieli. Wzro­sła też śred­nia mie­sięczna war­tość sprze­daży ksią­żek. Obec­nie wynosi 14,5 miliona zł, czyli o ok. 600 tysięcy wię­cej niż rok wcze­śniej.

Rosnąca popu­lar­ność doty­czy także ksią­żek elek­tro­nicz­nych – w tym dwóch dar­mo­wych ebo­oków stwo­rzo­nych przez Alle­gro w ramach pro­jektu Legendy pol­skie – “Wywiad z Borutą” oraz “Legendy Pol­skie” pobrano ponad 34 tysiące razy.

allegrofrafika

źródło:allegro.pl

Może też zainteresują cię te tematy