Sprawdzasz tag

Wydawnictwo Mięta

Wywiady

Thriller to połączenie zagadki z możliwością zagłębienia się w zakamarki ludzkiej psychiki – wywiad z Kamilą Bryksy

Kami­la Bryk­sy spe­cja­li­zu­je się w thril­le­rach. W prze­szło­ści napi­sa­ła „Sow­ni­ki”, „Bły­ski” oraz „Cień”. W naj­now­szej powie­ści „Mgła” autor­ka pró­bu­je odpo­wie­dzieć na pyta­nia, kim byśmy byli, gdy­by nie kształ­to­wa­ły nas nasze wspo­mnie­nia. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Staram się pisać sercem – wywiad z Magdaleną Krauze

Mag­da­le­na Krau­ze jest autor­ką świet­nych, życio­wych powie­ści. Spi­sy­wa­ne przez nią natu­ral­nie pły­ną­ce dia­lo­gi i wart­ka fabu­ła spra­wia­ją, że nawet ci, któ­rzy nie są fana­mi ksią­żek oby­cza­jo­wych z wąt­kiem roman­so­wym, z pew­no­ścią znaj­dą tu coś dla sie­bie. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Baśń klasyczna, czyli powrót niani idealnej – wywiad z Ewą Karwan-Jastrzębską, autorką książki „Agata z placu Słonecznego”.

Ewa Kar­wan-Jastrzęb­ska zna­na jest jako autor­ka „Misia Fan­ta­ze­go” któ­ry pod­bił ser­ca nie tyl­ko czy­tel­ni­ków, ale też widzów w ponad 70 świa­to­wych tele­wi­zjach. Napi­sa­ła bli­sko sześć­dzie­siąt ksią­żek. Współ­pra­co­wa­ła z taki­mi ilu­stra­to­ra­mi jak Doro­ta Kobie­la ( twór­czy­ni fil­mów „Twój Vin­cent” oraz „Chło­pi”) czy Józef Wil­koń, któ­ry zilu­stro­wał jej poemat o pułap­kach wła­dzy „Koci król” oraz zbiór wier­szy „Kro­wa kolo­ro­wa”. Czy­taj dalej

-->
Felieton Wywiady

Wena nie jest tylko i wyłącznie miejską legendą – wywiad z Jakubem Bączykowskim, autorem thrillera Stanie się cos złego

Czy każ­dy z nas jest zdol­ny do popeł­nie­nia zbrod­ni? Czy mat­ka ma zawsze rację? Czy dwój­ka mło­dych męż­czyzn z War­sza­wy odnaj­dzie się na pod­la­skiej wsi? Emo­cjo­nal­ne sekre­ty sta­no­wią jeden z naj­waż­niej­szych moty­wów książ­ki „Sta­nie się coś złe­go” Jaku­ba Bączy­kow­skie­go, któ­ra uka­za­ła się na ryn­ku nakła­dem Wydaw­nic­twa Mięta.

Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Katarzyna Berenika Miszczuk i Agnieszka Trzeszkowska-Bereza o powstaniu wydawnictwa Mięta!

W trud­nych cza­sach nie tyl­ko dla bran­ży wydaw­ni­czej, ale dla biz­ne­su w ogó­le, redak­tor­ka i pisar­ka posta­no­wi­ły otwo­rzyć ofi­cy­nę. Wydaw­nic­two Mię­ta od pierw­sze­go dnia budzi zain­te­re­so­wa­nie zarów­no czy­tel­ni­ków, jak i poten­cjal­nych auto­rów. Co jest jego tajem­ni­cą? Jakie są pla­ny wła­ści­cie­lek? Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wydawnictwo Mięta – nowy gracz na rynku książki!

Wszyst­ko zaczę­ło się od mię­ty – do czy­ta­nia, pisa­nia, reda­go­wa­nia, wymy­śla­nia nowych histo­rii, w koń­cu wyda­wa­nia ksią­żek. Szyb­ko się oka­za­ło, że nie może­my bez tego żyć. Dzię­ki temu pod koniec stycz­nia 2022 roku zało­ży­ły­śmy Wydaw­nic­two Mię­ta. Kim jeste­śmy i co chce­my osią­gnąć? Czy­taj dalej

-->