Aktualności

Wydawnictwo Mięta – nowy gracz na rynku książki!

Wszyst­ko zaczę­ło się od mię­ty – do czy­ta­nia, pisa­nia, reda­go­wa­nia, wymy­śla­nia nowych histo­rii, w koń­cu wyda­wa­nia ksią­żek. Szyb­ko się oka­za­ło, że nie może­my bez tego żyć. Dzię­ki temu pod koniec stycz­nia 2022 roku zało­ży­ły­śmy Wydaw­nic­two Mię­ta. Kim jeste­śmy i co chce­my osiągnąć?

Agniesz­ka Trzesz­kow­ska-Bere­za: Speł­niam swo­je marze­nie. Razem z Kasią two­rzę wydaw­nic­two publi­ku­ją­ce książ­ki, jakie sama lubię czy­tać, i miej­sce przy­ja­zne pisa­rzom. Sta­ram się też budo­wać rela­cje part­ner­skie z naszy­mi auto­ra­mi, żeby­śmy reali­zo­wa­li wspól­ne cele.

Kata­rzy­na Zając (wyda­ją­ca pod pseu­do­ni­mem Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk): Jako pisar­ka, współ­pra­cu­ją­ca przez ostat­nie kil­ka­na­ście lat z wie­lo­ma wydaw­nic­twa­mi, posta­no­wi­łam stwo­rzyć miej­sce, w któ­rym auto­rzy mogli­by się czuć napraw­dę dobrze i bez­piecz­nie. Mię­ta ma być pew­nym odświe­że­niem na ryn­ku. Liczę, że uda nam się to osiągnąć.
Nazwa odno­si się do powie­wu świe­żo­ści i orzeź­wie­nia, któ­re chce­my wnieść na pol­ski rynek wydaw­ni­czy, oraz do tego wspa­nia­łe­go uczu­cia mię­ty do ksią­żek, któ­rym pra­gnie­my zara­zić jak naj­więk­szą rze­szę czytelników.

Będzie­my wyda­wać sze­ro­ko poję­tą lite­ra­tu­rę roz­ryw­ko­wą dla doro­słych oraz lite­ra­tu­rę dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Ma to być roz­ryw­ka na naj­wyż­szym pozio­mie, pozwa­la­ją­ca naszym czy­tel­ni­kom na chwi­lę wytchnie­nia od codzien­nych zmar­twień i sza­ro­ści życia. Na rok 2022 mamy zapla­no­wa­nych 14 pre­mier: pod głów­ną mar­ką Mię­ta, dla dzie­ci w imprin­cie Mię­tów­ka, roman­so­wo-ero­tycz­nym Moji­to i dla czy­tel­ni­ków fan­ta­sty­ki w Mint Witch. Pierw­szych pre­mier nale­ży się spo­dzie­wać w maju i już wie­my, że jest na co czekać.

Mię­ta jest taka jak my. Sta­wia­my na przej­rzy­stość, otwar­tość i szcze­rość we współ­pra­cy z auto­ra­mi. Nasi pisa­rze są dla nas naj­waż­niej­si, ponie­waż bez nich my byśmy nie ist­nia­ły. W Mię­cie znaj­dą bez­piecz­ną przy­stań nie tyl­ko dla swo­ich ksią­żek, wspar­cie na każ­dym eta­pie ist­nie­nia na ryn­ku wydaw­ni­czym, ale tak­że prze­strzeń na roz­mo­wę, men­to­ring i moż­li­wość porów­na­nia doświad­czeń z inny­mi auto­ra­mi. Jeste­śmy też otwar­te na debiutantów.

Zapra­sza­my na nasze strony:
FB: https://www.facebook.com/wydawnictwomieta/
Insta­gram: https://www.instagram.com/wydawnictwo_mieta/
stro­na inter­ne­to­wa: www.wydawnictwomieta.pl

Agniesz­ka Trzesz­kow­ska-Bere­za z ryn­kiem wydaw­ni­czym jest zawo­do­wo zwią­za­na od 24 lat. Pierw­sze kro­ki w bran­ży sta­wia­ła jako korek­tor­ka w redak­cji „Gaze­ty Wybor­czej”, by następ­nie przez 17 lat reda­go­wać książ­ki m.in. w Wydaw­nic­twie Egmont. Ostat­nie osiem lat spę­dzi­ła w Gru­pie Wydaw­ni­czej Fok­sal, gdzie na sta­no­wi­sku redak­tor­ki ini­cju­ją­cej i pro­wa­dzą­cej two­rzy­ła nowe imprin­ty, kre­owa­ła tren­dy i odkry­wa­ła kolej­ne lite­rac­kie talen­ty. Nie boi się wyzwań i ma napraw­dę zwa­rio­wa­ne pomy­sły. Dwa lata temu po raz pierw­szy wło­ży­ła ręka­wi­ce bok­ser­skie. Nie lubi słodyczy.

Kata­rzy­na Zając pod pseu­do­ni­mem Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk od ponad 17 lat two­rzy powie­ści dla doro­słych, dzie­ci oraz mło­dzie­ży, a tak­że pró­bu­je swo­ich sił w sce­no­pi­sar­stwie. Jej książ­ki były wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne, wygry­wa­ły ple­bi­scy­ty czy­tel­ni­ków, a ostat­nio powę­dro­wa­ły za gra­ni­cę, a jed­na na ekran jako serial. Poza tym jest lekar­ką rodzin­ną i mło­dą mamą. Nie lubi wysił­ku fizycz­ne­go. Kocha słodycze.

 

źró­dło infor­ma­cja prasowa/zdjęcia Woj­tek Biały

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy