Sprawdzasz tag

Agnieszka Trzeszkowska-Bereza

Wywiady

Katarzyna Berenika Miszczuk i Agnieszka Trzeszkowska-Bereza o powstaniu wydawnictwa Mięta!

W trud­nych cza­sach nie tyl­ko dla bran­ży wydaw­ni­czej, ale dla biz­ne­su w ogó­le, redak­tor­ka i pisar­ka posta­no­wi­ły otwo­rzyć ofi­cy­nę. Wydaw­nic­two Mię­ta od pierw­sze­go dnia budzi zain­te­re­so­wa­nie zarów­no czy­tel­ni­ków, jak i poten­cjal­nych auto­rów. Co jest jego tajem­ni­cą? Jakie są pla­ny wła­ści­cie­lek? Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wydawnictwo Mięta – nowy gracz na rynku książki!

Wszyst­ko zaczę­ło się od mię­ty – do czy­ta­nia, pisa­nia, reda­go­wa­nia, wymy­śla­nia nowych histo­rii, w koń­cu wyda­wa­nia ksią­żek. Szyb­ko się oka­za­ło, że nie może­my bez tego żyć. Dzię­ki temu pod koniec stycz­nia 2022 roku zało­ży­ły­śmy Wydaw­nic­two Mię­ta. Kim jeste­śmy i co chce­my osią­gnąć? Czy­taj dalej

-->