Aktualności

Wylicytuj książki, pomóż odbudować spalony dom

Spo­łecz­ność, któ­ra zgro­ma­dzi­ła się dooko­ła cyklu „Szczu­ry Wro­cła­wia” Rober­ta J. Szmid­ta zor­ga­ni­zo­wa­ła się wokół tra­ge­dii, któ­ra spo­tka­ła jed­ne­go z jej członków.

Szczu­ry Wro­cła­wia” to cykl nie­ty­po­wy, opo­wia­da­ją­cy o zom­bie apo­ka­lip­sie w PRL‑u. Na tle innych ksią­żek wyróż­nia go jed­nak coś jesz­cze: wszyst­kie ofia­ry poja­wia­ją­ce się w serii noszą nazwi­ska praw­dzi­wych osób. Wciąż trwa­ją loso­wa­nia i kon­kur­sy mają­ce wyło­nić, kto „zgi­nie” z ręki pisa­rza w kolej­nym tomie. O tym, jak dołą­czyć do tego gro­na, może­cie prze­czy­tać tutaj. 

30 wrze­śnia Robert J. Szmidt ogło­sił nie­ty­po­we wyzwa­nie: kon­kurs na uśmier­ce­nie co naj­mniej czte­ro­oso­bo­wej rodzi­ny.  Zwy­cię­żył Hubert Dud­kie­wicz, który „do zmie­lar­ki” tra­fił wraz z żoną i trój­ką dzie­ci. 

1 paź­dzier­ni­ka nato­miast wyda­rzy­ła się tra­ge­dia – w poża­rze spło­nął dom rodzi­ców Huber­ta. I choć gru­pa „Chcę zgi­nąć w Szczu­rach Wro­cła­wia” z zało­że­nia poświę­co­na jest wyłącz­nie tema­ty­ce książ­ki, pisarz nie pozo­stał obo­jęt­ny na ten dra­mat i zaape­lo­wał o pomoc. 

A 7 paź­dzier­ni­ka (za radą i z pomo­cą jed­ne­go z „unie­ży­wio­nych”, Ada­ma Kmie­cia­ka) pisarz ogło­sił książ­ko­wą aukcję cha­ry­ta­tyw­ną. Do wyli­cy­to­wa­nia jest pięć kom­ple­tów fan­tów, licy­ta­cje potrwa­ją do godzi­ny 22:00 w śro­dę, a warun­kiem otrzy­ma­nia nagro­dy jest poka­za­nie dowo­du wpła­ty wyli­cy­to­wa­nej sumy na zrzut­kę. Do zdo­by­cia jest mię­dzy inny­mi zestaw sied­miu audio­bo­oków Rober­ta J. Szmid­ta czy zestaw ośmiu powie­ści fan­ta­stycz­nych (m.in. „Legen­dy i lat­te” Tra­vi­sa Bal­dree i „Apo­sta­ta” Łuka­sza Czar­nec­kie­go). Licy­to­wać może­cie tutaj

Może­cie też po wpła­cić dowol­ną cegieł­kę bez­po­śred­nio na zbiór­kę pań­stwa Dud­kie­wi­czów

Anna Tess Gołębiowskaa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy