Aktualności Ekranizacje

Ekranizacja książki Się żyje. Kora. Biografia i kontrowersje w tle

Wydaw­nic­two Znak oraz ATM Gru­pa poin­for­mo­wa­ły o pod­pi­sa­niu umo­wy na zekra­ni­zo­wa­nie książ­ki „Się żyje. Kora. Bio­gra­fia” autor­stwa Kata­rzy­ny Kubi­siow­skiej. Naj­bliż­si artyst­ki twier­dzą, że dowie­dzie­li się o tym z mediów społecznościowych.

Bio­gra­fia Kory pió­ra Kata­rzy­ny Kubi­siow­skiej to świet­na, dosko­na­le udo­ku­men­to­wa­na lek­tu­ra. Moż­na powie­dzieć: goto­wa mapa dro­go­wa dla doku­men­ta­li­sty. Już teraz, we współ­pra­cy z autor­ką i w poro­zu­mie­niu z bli­ski­mi Kory, roz­po­czy­na­my pra­cę nad gro­ma­dze­niem mate­ria­łów do fil­mu doku­men­tal­ne­go. W pla­nach mamy tak­że fabu­łę, autor­skie spoj­rze­nie na tę nie­zwy­kłą artyst­kę ­– mówił pod­czas spo­tka­nia z oso­ba­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi Wydaw­nic­two Znak Andrzej Muszyń­ski, pre­zes ATM Grupy.

„Się żyje. Kora. Bio­gra­fia” ma już sta­tus best­sel­le­ra, nie nadą­ża­my z dodru­ka­mi, wie­rzy­my, że popu­lar­ność książ­ki prze­ło­ży się też na popu­lar­ność fil­mu. Książ­ka zyska dru­gie życie, peł­ne kolo­ru, ener­gii i muzy­ki – doda­ła Moni­ka Bar­tys, dyrek­tor­ka wydaw­ni­cza Znak.

Kata­rzy­na Kubi­siow­ska, autor­ka książ­ki, zosta­ła zatrud­nio­na do pra­cy nad pro­jek­tem jako człon­ki­ni zespo­łu scenariuszowego.

Cie­szę się, że ekra­ni­za­cją książ­ki zain­te­re­so­wa­ła się ATM Gru­pa. To duży, wia­ry­god­ny pro­du­cent, dają­cy gwa­ran­cję, że pro­jekt się powie­dzie. Oczy­wi­ście, mam w gło­wie wła­sny pomysł na reży­se­ra, a ści­śle rzecz ujmu­jąc, reży­ser­kę. Jest to ktoś, kto będzie umiał zbu­do­wać moc­ną, lecz nie­jed­no­znacz­ną postać kobie­cą, oddać jej wewnętrz­ne roze­dr­ga­nie i sprzecz­no­ści – oświadczyła.

Się żyje. Kora. Bio­gra­fia” to już kolej­ny pro­jekt łączą­cy Wydaw­nic­two Znak i bran­żę fil­mo­wą. ATM Gru­pą S.A. to naj­więk­sze nie­za­leż­ne stu­dio pro­duk­cyj­ne w Pol­sce, wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne, spe­cja­li­zu­ją­ce się w pro­duk­cji fabu­lar­nej. Kil­ka seria­li ATM tra­fi­ło do mię­dzy­na­ro­do­wej dystrybucji.

Kata­rzy­na Kubi­siow­ska jest dzien­ni­kar­ką „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”, bio­graf­ką Jerze­go Pil­cha, Danu­ty Sza­flar­skiej i Jerze­go Vetu­la­nie­go, a tak­że autor­ką m.in. roz­mo­wy rze­ki z Woj­cie­chem Man­nem „Głos” i zbio­ru roz­mów z ludź­mi kul­tu­ry „Bli­sko, bli­żej”. Pre­mie­ra jej książ­ki „Się żyje. Kora. Bio­gra­fia” mia­ła miej­sce w maju 2023 roku.

Ogło­sze­nie o pod­pi­sa­niu umo­wy mię­dzy Wydaw­nic­twem Znak a ATM Gru­pą wywo­ła­ło jed­nak kon­tro­wer­sje, na któ­re zwró­ci­ła uwa­gę Ple­ja­da. Spad­ko­bier­ca­mi Kory są jej dwaj syno­wie, czy­li Mate­usz Jac­kow­ski (syn z pierw­sze­go mał­żeń­stwa z Mar­kiem Jac­kow­skim) i Szy­mon Sipo­wicz (któ­re­go ojcem jest Kamil Sipowicz).

„W poro­zu­mie­niu z bli­ski­mi Kory”? A pro­szę dopre­cy­zo­wać, o jakich bli­skich pań­stwo tu piszą, bo z tego, co wiem: spad­ko­bier­cy Kory o tym „pomy­śle” dowie­dzie­li się z Face­bo­oka – napi­sa­ła pod postem na pro­fi­lu Wydaw­nic­twa Znak Kata­rzy­na Zie­lon­ka, part­ner­ka Szy­mo­na Sipowicza.

Ple­ja­da roz­ma­wia­ła z Kami­lem Sipo­wi­czem, wie­lo­let­nim part­ne­rem i mężem Kory (wzię­li ślub w 2013 roku po ponad 40 latach związ­ku), pisa­rzem i dzien­ni­ka­rzem, współ­au­to­rem nie­któ­rych tek­stów gru­py Maanam, auto­rem bio­gra­fii Kory zaty­tu­ło­wa­nej „Kora. Kora. A pla­ne­ty sza­le­ją” oraz napi­sa­nej wspól­nie z żoną książ­ki „Kora i Maanam: podwój­na linia życia”. Po śmier­ci Kory w 2018 roku zajął się upa­mięt­nia­niem zmar­łej żony i jej dzie­dzic­twa. W roz­mo­wie z Ple­ja­dą oświad­czył, że nic nie wie na temat ekranizacji.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy