Aktualności Ekranizacje

Wiedźmin: Rodowód krwi – zwiastun i nowe zdjęcia promocyjne

Net­flix udo­stęp­nił zwia­stun spin-offu seria­lo­we­go „Wiedź­mi­na”, czy­li „Rodo­wo­du krwi”. Pre­mie­ra czte­ro­od­cin­ko­we­go seria­lu już 25 grudnia!

Seria­lo­wy „Wiedź­min” prze­ży­wa ostat­nio pro­ble­my – naj­pierw fanów zszo­ko­wa­ła infor­ma­cja o tym, że sce­na­rzy­ści mie­li szy­dzić z mate­ria­łu źró­dło­we­go, następ­nie, że Hen­ry Cavill, czy­li odtwór­ca roli Geral­ta z Rivii, odszedł z obsa­dy, a w koń­cu – że naj­praw­do­po­dob­niej pla­no­wał to już sezon wcze­śniej. Mimo to Net­flix może choć na chwi­lę ode­tchnąć z ulgą – za nie­speł­na 1,5 mie­sią­ca pre­mie­ra czte­ro­od­cin­ko­we­go spin-offu, czy­li „Rodo­wo­du krwi”. Jeśli ten zosta­nie cie­pło przy­ję­ty, będzie to ozna­cza­ło dla wiedź­miń­skiej fran­czy­zy lep­szą prasę.

Show­run­ne­rem i pro­du­cen­tem wyko­naw­czym „Rodo­wo­du krwi” jest Dec­lan de Barr, a reży­se­ru­ją Sarah O’Gor­man i Vic­ky Jew­son. Za pro­duk­cję odpo­wia­da Lau­ren His­srich, Matt O’Toole, Pla­ti­ge Films (Tomek Bagin­ski i Jarek Saw­ko) oraz Hive­mind (Jason Brown i Sean Daniel). Aaron Ste­wart Ahn, Tasha Huo, Tania Lotia, Alex Meena­han i Kier­sten Van Hor­ne odpo­wia­da­ją za przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza czte­rech godzin­nych odcin­ków. Zdję­cia zre­ali­zo­wa­no w Arbor­field Stu­dios, Anglii oraz Islandii.

Rodo­wód krwi” opo­wia­da o wyda­rze­niach roz­gry­wa­ją­cych się 1200 lat przed fabu­ła seria­lu „Wiedź­min” czy ksią­żek Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Jest to cał­ko­wi­cie nowa histo­ria napi­sa­na spe­cjal­nie na potrze­by seria­lo­we­go uni­wer­sum – Andrzej Sap­kow­ski pozo­sta­wił w swo­jej twór­czo­ści zale­d­wie strzęp­ki infor­ma­cji suge­ru­ją­ce, co mogło się wyda­rzyć. Fabu­ła „Rodo­wo­du krwi” opo­wia­da o pocho­dze­niu i losach pierw­sze­go wiedź­mi­na, a tak­że o tym, co dopro­wa­dzi­ło do Koniunk­cji Sfer – zda­rze­nia, kie­dy świa­ty ludzi, elfów i potwo­rów połą­czy­ły się.

Twór­cy infor­mu­ją:
Do świet­nej obsa­dy Uni­wer­sum Wiedź­mi­na dołą­cza­ją Sophia Brown i Lau­ren­ce O’Fuarain (Éile i Fjall) – dwie wojow­nicz­ki odse­pa­ro­wa­ne od wro­gich sobie kla­nów. Michel­le Yeoh (Scían) wcie­li się w rolę mistrzy­ni mie­cza, ostat­nią ze swo­je­go rodu. W pozo­sta­łych rolach zoba­czy­my Mir­ren Mack (Prin­cess Mer­wyn), Len­ny Hen­ry (Chief Sage Balor) oraz Min­nie Dri­ver (Sean­chaí). Oprócz tego na ekra­nie poja­wią się Fran­ce­sca Mills (Mel­dof), Zach Wyatt i Liz­zie Annis (bliź­nię­ta Syn­dril i Zaca­ré). Huw Novel­li wcie­li się w rolę Cal­la­na „Bro­ther Death”.

Ponad­to w obsa­dzie zna­leź­li się akto­rzy tacy jak: Amy Mur­ray jako Fen­rik, Mark Row­ley jako King Alvi­tir, a tak­że Daniel Fathers i Faoile­ann Cun­nin­gham jako Osfar i jego cór­ka Ryl. Kim Adis jako Ket, Natha­niel Cur­tis jako Brían, Dylan Moran jako Uth­rok One-Nut oraz Hebe Beard­sall jako Catrin. Ella Schrey-Yeats wcie­la się w rolę mło­dej pro­fet­ki Ith­lin­ne, a jej mat­kę, Aeve­nien, gra Cla­ire Cooper.

Czy pla­nu­je­cie oglą­dać „Rodo­wód krwi”? Pre­mie­ra 25 grud­nia, a już dziś pre­zen­tu­je­my zwia­stun i dodat­ko­we materiały.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy