Aktualności

Pomóż kotom, uczcij pamięć Mai Lidii Kossakowskiej

Ostat­nie poże­gna­nie tra­gicz­nie zmar­łej pisar­ki odbę­dzie się 20 czerw­ca na cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. Jej mąż zaape­lo­wał, by zamiast kupo­wać kwia­ty, wes­przeć jed­ną z fun­da­cji, któ­re Maja Lidia Kos­sa­kow­ska wspie­ra­ła za życia.

Maja Lidia Kos­sa­kow­ska zgi­nę­ła tra­gicz­nie w nocy z 22 na 23 maja. Jej mąż, Jaro­sław Grzę­do­wicz, prze­ka­zał infor­ma­cje o pogrze­bie oraz opu­bli­ko­wał wzru­sza­ją­cy apel:

Pogrzeb mojej uko­cha­nej Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej-Grzę­do­wicz odbę­dzie się 20 czerw­ca o godzi­nie 13:00 na cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. Zacznie się mszą żałob­ną w koście­le Karo­la Boro­me­usza po któ­rej uda­my się do rodzin­ne­go gro­bow­ca. Jeśli będzie­cie mieć wolę by ją uho­no­ro­wać, wpłać­cie datek na któ­rąś z fun­da­cji, któ­re wspie­ra­ła: Kocia Łap­ka, Ja pacze ser­cem, Cen­tau­rus. Wola­ła­by to od kwiatów.

Jarek Grzę­do­wicz

Fani Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej wie­dzą, że kocha­ła zwie­rzę­ta, zwłasz­cza koty – i to wła­śnie im poma­ga­ją dwie ze wska­za­nych fun­da­cji. Zachę­ca­my do wspar­cia ich, by uczcić pamięć pisarki.

Fun­da­cja Mię­dzy­na­ro­do­wy Ruch na Rzecz Zwie­rząt – Viva!
BGŻ 63 1600 1462 1030 9079 0000 0009 (z dopi­skiem: Kocia Łapka)
https://kocialapka.org.pl
https://www.facebook.com/DTKociaLapka

Ja Pacze Ser­cem, Fun­da­cja Pomo­cy Kotom Niewidomym
BNP PARIBAS 36 1750 0012 0000 0000 3541 5998
http://www.japaczesercem.pl
https://www.facebook.com/JaPaczeSercem

Fun­da­cja Centaurus
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350
https://centaurus.org.pl
https://www.facebook.com/fundacjacentaurus

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy