Aktualności

Fundacja Powszechnego Czytania zbiera książki dla dzieci uchodźców z Ukrainy

Ludzie ucie­ka­ją­cy przed woj­ną na Ukra­inie potrze­bu­ją przede wszyst­kim bez­piecz­ne­go schro­nie­nia, ubrań, leków, arty­ku­łów higie­nicz­nych i żyw­no­ści. Bar­dzo istot­na jest rów­nież pró­ba zagwa­ran­to­wa­nia Ukra­iń­com, zwłasz­cza tym naj­młod­szym, przy­naj­mniej namiast­ki nor­mal­no­ści. Fun­da­cja Powszech­ne­go Czy­ta­nia wystar­to­wa­ła z akcją zbiór­ki ksią­żek dla dzie­ci uchodź­ców. Być może czas spę­dzo­ny przy lek­tu­rze pozwo­li im choć na chwi­lę ode­rwać myśli od tego, co się dzie­je w ich ojczyźnie.

Wspól­ne czy­ta­nie uspa­ka­ja, budu­je wię­zi, daje poczu­cie bli­sko­ści, pozwa­la ode­rwać się na chwi­lę od rze­czy­wi­sto­ści. To wszyst­ko chcie­li­by­śmy dać nie­win­nym dzie­ciom; chce­my dać im szan­se na budo­wa­nie lep­szej przy­szło­ści. Książ­ki to wła­śnie dają, pisze fundacja.

Insty­tu­cja zbie­ra książ­ki nowe i uży­wa­ne. War­to jed­nak pamię­tać, że uży­wa­ne nie zna­czy znisz­czo­ne, wybra­ko­wa­ne. Książ­ki mają nieść radość, nie fru­stra­cję. Fun­da­cja Dobre­go Czy­ta­nia pod­kre­śla, że akcja ukie­run­ko­wa­na jest przede wszyst­kim na popra­wę nastro­jów wśród ukra­iń­skich dzie­ci, dla­te­go naj­le­piej spraw­dzą się książ­ki obraz­ko­we, gdzie nie ma zbyt wie­le tek­stu, albu­my, komik­sy oraz oczy­wi­ście pozy­cje wyda­ne w języ­ku ukraińskim.

Wszyst­kich chęt­nych poda­ro­wać na ten cel swo­je książ­ki upra­sza się o wcze­śniej­szy kon­takt mailo­wy z fun­da­cją: ukraina-ksiazki@fpc.org.pl.

Fun­da­cja Powszech­ne­go Czy­ta­nia uru­cho­mi­ła rów­nież zbiór­kę pie­nię­dzy w ser­wi­sie Zrzutka.pl. Środ­ki wpła­co­ne przez inter­nau­tów prze­zna­czo­ne zosta­ną na zakup ksią­żek, któ­re tra­fią do naj­bar­dziej potrzebujących:

https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy/s/chwilawytchnienia

Fun­da­cja poin­for­mo­wa­ła na Face­bo­oku, że sta­ra się o spro­wa­dze­nie dużej par­tii ksią­żek z Ukra­iny. W tym zada­niu insty­tu­cję wspie­ra Fede­ra­cja Euro­pej­skich Wydaw­ców (Fede­ra­tion of Euro­pe­an Publi­shers). Akcja poza umoż­li­wie­niem dostę­pu Ukra­iń­com do tytu­łów w ich języ­ku ma rów­nież na celu wspar­cie ukra­iń­skich wydawców.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy