Ekranizacje Zapowiedzi

Znamy datę premiery nowych adaptacji Trzech muszkieterów

W lutym pisa­li­śmy, że fran­cu­ska wytwór­nia fil­mo­wa Pathé roz­po­czę­ła pra­ce nad nowy­mi adap­ta­cja­mi kul­to­wej powie­ści przy­go­do­wej Ale­xan­dra Duma­sa o dziel­nych gwar­dzi­stach kró­la Fran­cji, Ludwi­ka XIII. We wrze­śniu ruszy­ły zdję­cia do dwóch fil­mów, zaty­tu­ło­wa­nych Trzej musz­kie­te­ro­wie – D’Ar­ta­gnanTrzej musz­kie­te­ro­wie – Mila­dy. Twór­cy zdra­dzi­li pla­ny co do daty pre­mier adaptacji.

Trzej musz­kie­te­ro­wie to bodaj naj­słyn­niej­sza powieść Ale­xan­dra Duma­sa. Jej fabu­ła osa­dzo­na jest we Fran­cji w cza­sach pano­wa­nia kró­la Ludwi­ka XIII. Opo­wia­da o czte­rech człon­kach gwar­dii kró­lew­skiej, musz­kie­te­rach, któ­rzy wplą­taw­szy się w poli­tycz­ną afe­rę, sta­ra­ją się ukró­cić spi­sek wymie­rzo­ny w koronę.

Fran­cu­skie stu­dio Pathé posta­no­wi­ło słyn­ną powieść płasz­cza i szpa­dy zaadap­to­wać w posta­ci dwóch fil­mów. Pra­ce nad nimi trwa­ją rów­no­le­gle. We wrze­śniu roz­po­czę­ły się zdję­cia w pięk­nych fran­cu­skich loka­cjach, np. w Luw­rze, kom­plek­sie Les Inva­li­des, rezy­den­cji kró­lew­skiej w Fon­ta­ine­ble­au, zam­ku w Saint-Ger­ma­in-en-Laye, For­cie la Lat­te czy cyta­de­li w Saint-Malo.

Według ostat­nio poda­nych infor­ma­cji film Trzej musz­kie­te­ro­wie – D’Ar­ta­gnan do fran­cu­skich i szwaj­car­skich kin tra­fi 5 kwiet­nia 2023 roku, nato­miast dru­ga część, Trzej musz­kie­te­ro­wie – Mila­dy, zade­biu­tu­je 13 grud­nia 2023.

Reży­se­rią obu fil­mów zaj­mu­je się Mar­tin Bour­bo­ulon. Sce­na­riusz napi­sa­li Mat­thieu Dela­por­te i Ale­xan­dre de la Patel­li­ère. W tytu­ło­wych musz­kie­te­rów wcie­la­ją się Fra­nço­is Civil (d’Artagnan), Vin­cent Cas­sel (Atos), Roma­in Duris (Ara­mis) i Pio Mar­maï (Por­tos). Poza nimi w fil­mach wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Eva Gre­en jako Mila­dy de Win­ter, Vic­ky Krieps jako Anna Austriacz­ka, Louis Gar­rel jako Ludwik XIII, Oli­ver Jack­son-Cohen jako Ksią­żę Buc­kin­gham oraz Lyna Kho­udri jako Kon­stan­cja Bonacieux.

źró­dło variety

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy