Ekranizacje Zapowiedzi

W serialowym prequelu Władcy pierścieni zobaczymy hobbitów o różnych kolorach skóry

Czar­no­skó­ry bry­tyj­ski aktor i komik Sir Len­ny Hen­ry wcie­la się w szy­ko­wa­nym przez Ama­zon pre­qu­elu Wład­cy pier­ście­ni w hob­bi­ta. Nie­za­do­wo­le­ni widzo­wie już krzy­czą o pary­te­tach i nad­mier­nej popraw­no­ści. A wystar­czy się­gnąć po książ­ki Tol­kie­na, by wie­dzieć, że w daw­nych cza­sach w Śród­zie­miu żyły co naj­mniej trzy szcze­py hob­bi­tów. Człon­ko­wie jed­ne­go z nich, Har­fo­oto­wie, cha­rak­te­ry­zo­wa­li się ciem­ną karnacją.

Fabu­ła seria­lu Ama­zo­nu roz­gry­wać się będzie w cza­sach Dru­giej Ery, a więc na tysią­ce lat przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z Wład­cy pier­ście­ni. Wte­dy hob­bi­ci nie byli jesz­cze jed­nym ludem. Do połą­cze­nia i wymie­sza­nia szcze­pów doszło dopie­ro w Trze­ciej Erze po dłu­go­trwa­łych wędrów­kach i osta­tecz­nym zalud­nie­niu Shire.

Tol­kien pisał o Har­fo­otach. Byli niż­si i drob­niej­si w porów­na­niu z pozo­sta­ły­mi hob­bi­ta­mi, mie­li rów­nież ciem­niej­szą kar­na­cję. To oni jako pierw­si wyru­szy­li do Eria­do­ru i ich Dúne­da­ino­wie ochrzci­li Peria­na­mi lub Nizioł­ka­mi. W nowej pro­duk­cji Ama­zo­nu w przed­sta­wi­cie­la Har­fo­otów wcie­li się bry­tyj­ski komik Sir Len­ny Henry.

Jestem czar­nym hob­bi­tem. To genial­ne. War­to zwró­cić uwa­gę, że to pre­qu­el cza­sów, któ­re obser­wo­wa­li­śmy w fil­mach. Rzecz jest o wcze­snych dniach Shi­re i świa­ta Tol­kie­na. Jeste­śmy rdzen­nym spo­łe­czeń­stwem Har­fo­otów. Jeste­śmy hob­bi­ta­mi, ale nazy­wa się nas Har­fo­ota­mi. Jeste­śmy wie­lo­kul­tu­ro­wi, jeste­śmy raczej ple­mie­niem, a nie rasą, więc są wśród nas czar­ni, Azja­ci i brą­zo­wi, a nawet Maory­si, mówił Sir Len­ny Hen­ry w wywia­dzie dla BBC Radio 4.

Wciąż pozo­sta­ją­cy nie­na­zwa­nym serial Ama­zo­nu zade­biu­to­wać ma na plat­for­mie Pri­me Video we wrze­śniu 2022.

źró­dło cbr


Szu­ka­cie zakład­ki do ksią­żek? Zaj­rzyj­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy