Ciekawostki

Aktorzy z filmowego Władcy pierścieni winszują włoskiemu hobbitowi i jego planom zbudowania Shire

Moż­na przy­pusz­czać, że skrom­ny na co dzień Nico­las Gen­ti­le nie spo­dzie­wał się medial­ne­go szu­mu, jaki wywo­ła­ła jego wypra­wa na szczyt Wezu­wiu­sza, pod­czas któ­rej z gru­pą zapa­leń­ców rekon­stru­owa­li sce­ny z Wład­cy pier­ście­ni. Tym­cza­sem o wło­skiej dru­ży­nie pier­ście­nia i pla­nach na zbu­do­wa­nie w oko­li­cach miej­sco­wo­ści Buc­chia­ni­co w pro­win­cji Chie­ti Hob­bi­to­nu dowie­dział się nie­mal cały świat. W ostat­nim cza­sie wspar­cie dla ini­cja­ty­wy wyra­zi­li akto­rzy wcie­la­ją­cy się w role hob­bi­tów w fil­mo­wej ekra­ni­za­cji Wład­cy pierścieni.

Nico­las Gen­ti­le, 37-let­ni cukier­nik, w 2018 kupił zie­mię nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Buc­chia­ni­co we wło­skiej pro­win­cji Chie­ti. Będąc wiel­kim fanem twór­czo­ści J.R.R. Tol­kie­na i fil­mów Pete­ra Jack­so­na, zapra­gnął żyć jak jeden z powie­ścio­wych hob­bi­tów. Wybu­do­wał więc dom inspi­ro­wa­ny hob­bi­ci­mi nor­ka­mi, gdzie miesz­ka wraz z rodzi­ną. Od kwiet­nia 2020 pro­wa­dzi na Insta­gra­mie pro­fil _myhobbitlife_, na któ­rym doku­men­tu­je swo­ją codzien­ność, pod­szy­tą wiel­ką daw­ką fantazji.

Włoch na jed­nym domu poprze­stać nie zamie­rza. Jego marze­niem jest zbu­do­wać na swo­jej dział­ce Shi­re, któ­re przez wzgląd na pra­wa autor­skie ochrzci Hrab­stwem Gen­ti­le­’a. W pla­nach ma mię­dzy inny­mi posta­wie­nie domu Bil­bo Bag­gin­sa czy gospo­dy Pod Zie­lo­nym Smo­kiem. Pro­jekt zakła­da, że wszyst­kie domy będą eko­lo­gicz­ne. Gen­ti­le sta­wia moc­no na ener­gię sło­necz­ną i hodo­wa­ną w ogród­kach wła­sną żywność.

Oczy­wi­ście reali­za­cja pro­jek­tu wyma­ga znacz­nych nakła­dów finan­so­wych. Nico­las Gen­ti­le liczy na wspar­cie ludzi z całe­go świa­ta. Jesz­cze w tym mie­sią­cu ma wystar­to­wać kam­pa­nia crowdfundingowa.

Pla­ny zbu­do­wa­nia wło­skie­go Shi­re już wspie­ra­ją akto­rzy wcie­la­ją­cy się w role hob­bi­tów w fil­mo­wej ekra­ni­za­cji Wład­cy pier­ście­ni. Eli­jah Wood (Fro­do Bag­gins), Sean Aston (Sam­wi­se Gam­gee) i Bil­ly Boyd (Pere­grin Took) nagra­li spe­cjal­ny fil­mik, w któ­rym chwa­lą ini­cja­ty­wę Nico­la­sa i bar­dzo gorą­co zachę­ca­ją do pomo­cy w speł­nie­niu jego marzenia.

https://www.instagram.com/p/CTuGbGxoCHZ/

Na stro­nie pro­jek­tu moż­na już teraz podej­rzeć, jak Nico­las Gen­ti­le wyobra­ża sobie wło­skie Shi­re. Nie­ste­ty stro­na jest tyl­ko w języ­ku włoskim.

Home


Jedy­nych w swo­im rodza­ju sklep z gadże­ta­mi! Zaj­rzyj na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy