Ciekawostki

Wyprawa włoskiej Drużyny Pierścienia do Wezuwiusza zakończyła się powodzeniem

Fanów twór­czo­ści J.R.R. Tol­kie­na na świe­cie nie bra­ku­je. Gru­pa wło­skich entu­zja­stów Śród­zie­mia posta­no­wi­ła w oko­li­cach miej­sco­wo­ści Buc­chia­ni­co w pro­win­cji Chie­ti odtwo­rzyć Hob­bi­ton. Zaczę­ło się od posta­wie­nia jed­ne­go inspi­ro­wa­ne­go pro­zą Tol­kie­na domu; pla­ny są teraz jed­nak o wie­le więk­sze. Przed eki­pą jesz­cze mnó­stwo pra­cy. Potrzeb­ne są rów­nież środ­ki finan­so­we. W celu zwró­ce­nia uwa­gi na ini­cja­ty­wę, gru­pa wyru­szy­ła z Buc­chia­ni­co do Wezu­wiu­sza, by sym­bo­licz­nie znisz­czyć Jedy­ny Pierścień.

Pomy­sło­daw­cą pro­jek­tu jest Nico­las Gen­ti­le, któ­ry od kwiet­nia 2020 roku pro­wa­dzi na Insta­gra­mie pro­fil _myhobbitlife_ (https://www.instagram.com/_myhobbitlife_/). Włoch pod koniec sierp­nia zebrał Dru­ży­nę Pier­ście­nia. Gru­pa w stro­jach inspi­ro­wa­nych Wład­cą pier­ście­ni wyru­szy­ła w pie­szą wędrów­kę z Buc­chia­ni­co. Ich celem było znisz­cze­nie pier­ście­nia w kal­de­rze Wezuwiusza.

Kolej­ne eta­py wypra­wy doku­men­to­wa­ne były na wspo­mnia­nym wcze­śniej pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Gru­pa w róż­nych miej­scach na tra­sie odtwa­rza­ła sce­ny z Wład­cy pierścieni.

Trwa­ją­ca tydzień eska­pa­da zakoń­czy­ła się suk­ce­sem. Dru­ży­na dotar­ła na szczyt Wezu­wiu­sza 2 wrze­śnia. Nagra­nie doku­men­tu­je moment sym­bo­licz­ne­go znisz­cze­nia pierścienia.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy