Ciekawostki

Pół roku za nami – najciekawsze premiery

Mamy dla was dwie wia­do­mo­ści – dobrą i złą. Zła jest taka, że minę­ło już rów­no pół roku 2019, za sobą mamy też naj­dłuż­szy dzień roku. Dobra jest taka, że w tym cza­sie uka­za­ło się wie­le zna­ko­mi­tych ksią­żek. Zatem nie mar­nuj­my już cza­su i przy­po­mnij­my sobie naj­cie­kaw­sze książ­ki pierw­sze­go półrocza.

Czę­sto kry­mi­na­ły wymie­nia się w kon­tek­ście ksią­żek, któ­re war­to zabrać w podróż i na waka­cje. Nic zatem dziw­ne­go, że w maju uka­za­ło się kil­ka z nich. Pierw­szym z nich jest „Dziew­czy­na o czte­rech pal­cach”, autor­stwa Mar­ka Kra­jew­skie­go. Mimo, iż jego naj­now­sza powieść nie jest typo­wym kry­mi­na­łem, to posta­cią łączą­cą ją z gatun­kiem jest powra­ca­ją­cy po latach Edward Popiel­ski. W „Dziew­czy­nie o czte­rech pal­cach”, boha­ter zna­ny z takich ksią­żek, jak „Ery­nie” czy „Licz­by Cha­ro­na”, zosta­je wcią­gnię­ty w mię­dzy­na­ro­do­wą szpie­gow­ską intrygę.

Nie tyl­ko Edward Popiel­ski powró­cił. W tym roku uka­zał się tak­że kolej­ny tom przy­gód Harry’ego Hole. „Nóż” to dwu­na­sty tom serii, autor­stwa nor­we­skie­go pisa­rza Jo Nes­bø. Tym razem jego boha­ter, któ­ry zno­wu zaczął pić, budzi się pew­ne­go dnia cały we krwi. Nie pamię­ta nic, co dzia­ło się dzień wcze­śniej. Czy tym razem pora­dzi sobie z roz­wią­za­niem kolej­nej tajem­ni­czej sprawy?

Cóż to było­by za pod­su­mo­wa­nie bez thril­le­ra autor­stwa Remi­giu­sza Mro­za. 15 maja uka­za­ła się jego naj­now­sza książ­ka „Listy zza gro­bu”, pierw­szy tom nowe­go cyklu, któ­re­go głów­nym boha­te­rem jest pato­mor­fo­log Sewe­ryn Zaor­ski. Męż­czy­zna wra­ca po dwu­dzie­stu latach do swo­jej rodzin­nej miej­sco­wo­ści, gdzie kupu­je dom od Kai. W posia­dło­ści znaj­du­je listy, któ­re pro­wa­dzą go do roz­wią­za­nia tajem­ni­cy sprzed lat.

Jed­ną z naj­cie­kaw­szych pol­skich powie­ści tego roku bez wąt­pie­nia jest bar­dzo dobrze przy­ję­ta książ­ka Fili­pa Zawa­dy – „Roz­dep­ta­łem czar­ne­go kota przez przy­pa­dek”. Jest to powieść napi­sa­na z per­spek­ty­wy chłop­ca, któ­ry tra­fia do domu dziec­ka. Peł­na iro­nii, dzie­cię­cej fan­ta­zji i humo­ru książ­ka, w któ­rej każ­dy odnaj­dzie cho­ciaż okru­szek wła­sne­go dzieciństwa.

W 2018 roku obcho­dzi­li­śmy nie tyl­ko 100 rocz­ni­cę nie­pod­le­gło­ści Pol­ski, ale rów­nież 100 rocz­ni­cę przy­zna­nia kobie­tom praw wybor­czych w naszym kra­ju. Dzię­ki temu kobie­ty mogły nie tyl­ko gło­so­wać, ale rów­nież po raz pierw­szy wystar­to­wać w wybo­rach. W mar­cu uka­za­ła się arcy­cie­ka­wa książ­ka poświę­co­na ośmiu pierw­szym kobie­tom, któ­re dosta­ły się do Sej­mu. „Poseł­ki” to bar­dzo waż­na opo­wieść o bez­po­śred­niej wal­ce o równouprawnienie.

Poesłki

Kup ebo­oka na Woblink.com

W waka­cje war­to też się­gnąć po inspi­ru­ją­ce bio­gra­fie, gdyż na ryn­ku lite­rac­kim poja­wi­ło się w tym roku kil­ka cie­ka­wych tytu­łów. Jed­ną z nich jest kolej­na książ­ka Anny Kamiń­skiej. Po „Simo­nie” i „Wan­dzie” przy­szedł czas na „Hali­nę”, czy­li opo­wieść o pol­skiej hima­la­ist­ce Hali­nie Krüger-Syro­kom­skiej. Pol­ska zasły­nę­ła tym, że jako pierw­sza Euro­pej­ka weszła na ośmio­ty­sięcz­nik. W dobie zysku­ją­cej popu­lar­ność lite­ra­tu­rze gór­skiej, to pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich jej miłośników. 

Halina

Kup ebo­oka na Woblink.com

Inną książ­ką non-fic­tion, wpi­su­ją­cą się w tren­dy, jest książ­ka Artu­ra Nowa­ka „Duchow­ni o duchow­nych”, w któ­rej zosta­ły zre­la­cjo­no­wa­ne jego roz­mo­wy z były­mi księż­mi. Głów­ny­mi tema­ta­mi dys­ku­sji są kry­zys kościo­ła i pro­blem celi­ba­tu. Nowak był jed­nym z boha­te­rów gło­śne­go fil­mu doku­men­tal­ne­go bra­ci Sekiel­skich „Tyl­ko nie mów niko­mu” oraz auto­rem książ­ki „Żeby nie było zgor­sze­nia”, bez­po­śred­niej inspi­ra­cji do powsta­nia wspo­mnia­ne­go dokumentu. 

Kolej­na war­tą uwa­gi bio­gra­fią wyda­ną w 2019 roku jest nowa książ­ka Wal­te­ra Isa­ac­so­na poświę­co­na Leonar­do da Vin­ci. Na prze­szło 800 stro­nach, oprócz arcy­cie­ka­wej opo­wie­ści, zna­la­zło się ponad 130 ilu­stra­cji – repro­duk­cji dzieł wło­skie­go mistrza, zdję­cia jego nota­tek oraz szkiców.

W maju, nakła­dem Wydaw­nic­twa Znak, uka­za­ła się książ­ka o naj­ciem­niej­szych stro­nach inter­ne­tu – nie­le­gal­nym ryn­ku nar­ko­ty­ków i bro­ni, stro­nom, na któ­rych moż­na wyna­jąć płat­ne­go zabój­cę oraz por­ta­lom z dzie­cię­cą por­no­gra­fią. Autor­ka książ­ki Eile­en Orms­by odsła­nia i demi­to­lo­gi­zu­je tajem­ni­ce dark­ne­tu – miej­sca, któ­re w zało­że­niu mia­ło być osto­ją wol­no­ści od wpły­wu władz i kon­tro­li poli­cji. Jak jest napraw­dę? Prze­ko­na­cie się z lektury.

Dla fanów fan­ta­sty­ki z tego­rocz­nych pre­mier szcze­gól­nie pole­ca­my dwie książ­ki autor­stwa best­sel­le­ro­we­go chiń­skie­go pisa­rza Cixin Liu. Pierw­szą z nich, wyda­ną w stycz­niu, jest „Pio­run kuli­sty” – tom zamy­ka­ją­cy kul­to­wą już try­lo­gię „Pro­blem trzech ciał”. Dru­gą zaś, „Era super­no­wej”, dłu­go wycze­ki­wa­na książ­ka o wyści­gu z cza­sem. W powie­ści naukow­cy odkry­wa­ją, że w cią­gu roku zgi­ną wszy­scy ludzie powy­żej 13 roku życia. Ludz­kość ma nie­wie­le cza­su na prze­ka­za­nie naj­młod­szym zie­mia­nom całej świa­to­wej wie­dzy. Nie­ste­ty mło­dzi ludzie nie są zain­te­re­so­wa­ni odry­wa­niem się od zabawy.

Era supernowej

Kup ebo­oka na Woblink.com

Mamy nadzie­ję, że dru­gie pół­ro­cze przy­nie­sie nam rów­nie wie­le cie­ka­wych pre­mier. Na waka­cje życzy­my wam jak naj­wię­cej cza­su wol­ne­go na nad­ra­bia­nie tego­rocz­nych zaległości.


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy