Aktualności

Stanisław Lem na nowych znaczkach Poczty Polskiej

12 wrze­śnia 1921 we Lwo­wie na świat przy­szedł Sta­ni­sław Lem. Nie­daw­no minę­ła więc set­na rocz­ni­ca uro­dzin słyn­ne­go pol­skie­go pisa­rza scien­ce-fic­tion, zna­ko­mi­te­go futu­ro­lo­ga i filo­zo­fa, któ­re­go imię i nazwi­sko z uzna­niem wyma­wia­ne jest rów­nież poza gra­ni­ca­mi nasze­go kra­ju. Rok 2021 został ogło­szo­ny przez rząd Rokiem Sta­ni­sła­wa Lema. Z tej oka­zji Pocz­ta Pol­ska wyemi­to­wa­ła serię spe­cjal­ne­go znacz­ka pocz­to­we­go, hono­ru­ją­ce­go pamięć po literacie.

Zna­czek został wpro­wa­dzo­ny do obie­gu w ogra­ni­czo­nym nakła­dzie 168 tysię­cy sztuk 12 wrze­śnia. Na papie­rze flu­ore­scen­cyj­nym nadru­ko­wa­na zosta­ła foto­gra­fia por­tre­to­wa przed­sta­wia­ją­ca Sta­ni­sła­wa Lema. Zdję­cie zosta­ło wyko­na­ne w 1973 przez Bole­sła­wa Luto­sław­skie­go. Pro­jekt znacz­ka przy­go­to­wał Boży­dar Grozdew.

Sta­ni­sław Lem to postać roz­po­zna­wal­na na całym świe­cie. Książ­ki tego wybit­ne­go futu­ro­lo­ga i fan­ta­sty prze­tłu­ma­czo­no na ponad 40 języ­ków i wyda­no w impo­nu­ją­cym nakła­dzie 30 milio­nów egzem­pla­rzy. Nie­ba­nal­ność i nowa­tor­stwo dzieł Lema znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie na naszych walo­rach, wyda­nych w futu­ry­stycz­nej i nie­co prze­wrot­nej kon­wen­cji. Wie­rzy­my, że ze wzglę­du na nie­wiel­ki nakład oraz wyjąt­ko­wość pro­jekt, zna­czek z pew­no­ścią przy­pad­nie do gustu fila­te­li­stom oraz miło­śni­kom spu­ści­zny pisar­skiej Sta­ni­sła­wa Lema, powie­dział Tomasz Zdzi­kot, pre­zes zarzą­du Pocz­ty Polskiej.

Znacz­ko­wi pocz­to­we­mu z podo­bi­zną Sta­ni­sła­wa Lema towa­rzy­szy­ło wyda­nie koper­ty FDC. Ta pre­zen­to­wa­ła futu­ry­stycz­ne mia­sto i uno­szą­ce się nad nim przy­po­mi­na­ją­ce rakie­ty sta­lów­ki od piór. Na koper­cie nadru­ko­wa­na zosta­ła rów­nież infor­ma­cja o set­nej rocz­ni­cy uro­dzin pisarza.

Pocz­ta Pol­ska zapo­wie­dzia­ła też, że wkrót­ce zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie dodat­ko­wy walor fila­te­li­stycz­ny w for­mie tzw. nowo­dru­ku, zawie­ra­ją­ce­go ele­men­ty widocz­ne jedy­nie w świe­tle UV.

źró­dło pocz­ta polska

źró­dło zdję­cia wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy