Zapowiedzi

Wiedźmin Geralt tropi potwory w Japonii? CD Projekt Red zbiera fundusze na wydanie komiksu

Wiedź­miń­skie uni­wer­sum od cza­sów wyda­nia powie­ścio­wej sagi Andrze­ja Sap­kow­skie­go znacz­nie się roz­ro­sło. Mogli­śmy już przyj­rzeć się kil­ku komik­so­wym adap­ta­cjom pery­pe­tii Geral­ta oraz oglą­dać pol­ski film i serial ekra­ni­zu­ją­ce opo­wia­da­nia o wiedź­mi­nie. Teraz w roz­wój uni­wer­sum moc­no inwe­stu­je Net­flix, reali­zu­jąc kolej­ne pro­jek­ty – nie­daw­no pre­mie­rę mia­ła opo­wia­da­ją­ca o Vese­mi­rze ani­ma­cja Zmo­ra wil­ka, w pro­duk­cji zaś jest co naj­mniej jeden pre­qu­el sagi. Do tego wszyst­kie­go wkrót­ce może dołą­czyć komiks, któ­ry prze­nie­sie Geral­ta do Japonii.

The Wit­cher: Ronin to pro­jekt reali­zo­wa­ny na zle­ce­nie stu­dia CD Pro­jekt Red, odpo­wie­dzial­ne­go za two­rze­nie i wyda­wa­nie gier z uni­wer­sum Wiedź­mi­na. Idea komik­su opie­ra się na pró­bie odpo­wie­dze­nia na pyta­nie: co by było, gdy­by świat, w któ­rym przy­szło żyć Geral­to­wi, zamiast opie­rać się na euro­pej­skiej kul­tu­rze i mito­lo­gii, inspi­ro­wa­ny był japoń­skim folk­lo­rem. Wie­rze­nia i mity kra­ju kwit­ną­cej wiśni peł­ne są potwo­rów i demo­nów – zda­je się, że to ide­al­ne śro­do­wi­sko dla wiedźmina.

Pomy­sło­daw­cą pro­jek­tu i auto­rem sce­na­riu­sza jest Rafał Jaki. W eki­pie twór­ców zna­lazł się rów­nież Bar­tosz Szty­bor, któ­ry pra­co­wał przy wcze­śniej­szych wiedź­miń­skich i cybe­pun­ko­wych komik­sach. Za war­stwę gra­ficz­ną odpo­wia­da zaś doświad­czo­ny japoń­ski ilu­stra­tor Hataya.

Według infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych przez twór­ców pra­ce nad komik­sem roz­po­czę­ły się w mar­cu 2020 i na chwi­lę obec­ną trzon histo­rii jest już goto­wy. 7 wrze­śnia stu­dio CD Pro­jekt Red odpa­li­ło na Kick­star­te­rze zbiór­kę. Zało­żo­ny cel 90 tysię­cy euro został osią­gnię­ty po nie­co ponad 2 godzi­nach. Aktu­al­nie stu­diu uda­ło się zebrać już ponad 350 tysię­cy euro, a do koń­ca zbiór­ki zosta­ło 19 dni. Swo­ich kil­ka gro­szy dorzu­cić moż­na tutaj:
https://www.kickstarter.com/projects/witcherronin/the-witcher-ronin-a-hard-copy-collectors-edition-manga

Głów­na fabu­ła komik­su zamknie się w czte­rech roz­dzia­łach roz­pi­sa­nych na 100 stro­nach. Ponad­to, kick­star­te­ro­wa edy­cja zawie­rać będzie dodat­ko­we 45 stron z trze­ma krót­ki­mi histo­ria­mi. Prze­wi­dzia­ne jest rów­nież miej­sce na spe­cjal­ną sek­cję poświę­co­ną pro­ce­so­wi powsta­wa­nia komiksu.

Twór­cy prze­wi­du­ją, że egzem­pla­rze The Wit­cher: Ronin będą roz­sy­ła­ne wspie­ra­ją­cym w stycz­niu 2022.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy