Ciekawostki

Najczęściej tłumaczone książki świata

Mię­dzy­na­ro­do­wa inter­ne­to­wa plat­for­ma do nauki języ­ków obcych Pre­ply przy­go­to­wa­ła zesta­wie­nie z naj­czę­ściej tłu­ma­czo­nym książ­ka­mi nasze­go glo­bu. Pod uwa­gę nie były bra­ne tek­sty reli­gij­ne. Pomi­nię­to rów­nież pań­stwa, z któ­rych pocho­dzą tyl­ko dzie­ła prze­tłu­ma­czo­ne na mniej niż 5 języ­ków. W efek­cie powsta­ła info­gra­fi­ka przed­sta­wia­ją­ca mapę świa­ta z wyszcze­gól­nio­ny­mi 195 kra­ja­mi. Do każ­de­go z nich Pre­ply przy­pi­sa­ło jed­ną, pocho­dzą­cą z dane­go pań­stwa, publi­ka­cję, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się naj­więk­szą licz­bą tłumaczeń.

Jako pierw­sze w oczy rzu­ca się, że glo­bal­nie naj­chęt­niej tłu­ma­czo­ną książ­ką jest Mały Ksią­żę (o czym pisa­li­śmy w naszym zesta­wie­niu 4 lata temu, znaj­dzie­cie je tutaj) Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Słyn­na powieść zosta­ła prze­ło­żo­na na 382 języ­ki, co zapew­ni­ło fran­cu­skie­mu pisa­rzo­wi wpis do Księ­gi Rekor­dów Guinnessa.

Za Małym Księ­ciem w pierw­szej dzie­siąt­ce zna­la­zły się nastę­pu­ją­ce tytu­ły: Pino­kio Car­lo Col­lo­die­go (Wło­chy), Ali­cja w Kra­inie Cza­rów Lewi­sa Car­ro­la (Wiel­ka Bry­ta­nia), Baśnie Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na (Dania), Testa­ment Tara­sa Szew­czen­ki (Ukra­ina), Don Kichot z La Man­chy Migu­ela de Cervan­te­sa (Hisz­pa­nia), Dro­ga do szczę­ścia L. Rona Hub­bar­da (USA), Przy­go­dy Tin­ti­na Geo­r­ge­s’a Remi (Bel­gia), Tra­ge­dia czło­wie­ka Imre Madácha (Węgry) i Alche­mik Pau­lo Coel­ho (Bra­zy­lia).

Nie zabra­kło na info­gra­fi­ce Pol­ski. Oka­zu­je się, że naj­czę­ściej tłu­ma­czo­nym dzie­łem znad Wisły jest Quo Vadis Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. Powieść docze­ka­ła się prze­kła­du na 59 języków.

Poni­żej przed­sta­wia­my jesz­cze po jed­nym naj­czę­ściej tłu­ma­czo­nym tytu­le z każ­de­go kontynentu:

Euro­pa:
Mały Ksią­żę Antoine’a de Saint-Exupéry’ego (Fran­cja)

Pół­noc­na Ameryka:
Dro­ga do szczę­ścia L. Rona Hub­bar­da (USA)

Połu­dnio­wa Ameryka:
Alche­mik Pau­lo Coel­ho (Bra­zy­lia)

Afry­ka:
The Upri­ght Revo­lu­tion, Or Why Humans Walk Upri­ght Ngũgĩ wa Thiong’o (Kenia)

Azja:
Auto­bio­gra­fia jogi­na Para­ma­han­sy Joga­nan­dy, (Indie)

Oce­ania:
Pta­ki cier­ni­stych krze­wów Col­le­en McCul­lo­ugh (Austra­lia)

źró­dło gra­fi­ki: preply.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy