Ciekawostki

Amerykanie wybierają letnie lektury, aby wyglądać mądrzej

W ostat­nim cza­sie, na zle­ce­nie ofe­ru­ją­cej uży­wa­ne książ­ki księ­gar­ni Thri­ft­Bo­oks, prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła wśród oby­wa­te­li Sta­nów Zjed­no­czo­nych ankie­ta na temat zwy­cza­jów zwią­za­nych z let­nim czy­tel­nic­twem. Pyta­nia o książ­ko­we wybo­ry w okre­sie waka­cyj­nym zada­ła dwóm tysiąc­om respon­den­tom fir­ma One­Poll. Z bada­nia wyni­ka, że Ame­ry­ka­nie latem chęt­nie się­ga­ją po książ­ki. Nie­któ­rzy chcą nad­ro­bić zale­gło­ści czy­tel­ni­cze, inni wzbo­ga­cić swo­ją wie­dzę, a jesz­cze inni pra­gną po pro­stu wyglą­dać na oczytanych.

Aż 56% ankie­to­wa­nych odpo­wia­da­ło, że w waka­cje wybie­ra przy­naj­mniej jed­ną bar­dziej poważ­ną lek­tu­rę, aby mądrzej wyglą­dać w oczach innych. Sta­ty­stycz­nie rzecz ujmu­jąc 36% Ame­ry­ka­nów wyko­rzy­stu­je let­nie mie­sią­ce na odświe­że­nie wie­dzy historycznej.

Oczy­wi­ście nadal duża licz­ba czy­tel­ni­ków się­ga po książ­ki dla zwy­kłej przy­jem­no­ści. Oko­ło 40% ankie­to­wa­nych odpo­wia­da­ło, że w waka­cje czę­ściej niż w innych okre­sach roku się­ga po kry­mi­na­ły. Spo­rą popu­lar­no­ścią cie­szą się rów­nież powie­ści roman­tycz­ne. Co cie­ka­we, latem w książ­kach o miło­ści bar­dziej gustu­ją męż­czyź­ni (56%) niż kobie­ty (37%).

Wybie­ra­jąc kolej­ną lek­tu­rę, Ame­ry­ka­nie posił­ku­ją się przede wszyst­kim pole­ce­nia­mi od ludzi, któ­rych zna­ją. W dal­szej kolej­no­ści znaj­du­ją się listy best­sel­le­rów i pro­po­zy­cje klu­bów książ­ki. Przy podej­mo­wa­niu decy­zji, co czy­tać, dla wie­lu respon­den­tów istot­nym czyn­ni­kiem jest to, czy dany tytuł docze­kał się ekra­ni­za­cji lub czy ta jest pla­no­wa­na. 48% Ame­ry­ka­nów chęt­nie się­ga po książ­ki, na pod­sta­wie któ­rych Net­flix zre­ali­zo­wał swo­je seria­le, przy czym 80% ankie­to­wa­nych twier­dzi­ło, że naj­pierw czy­ta, póź­niej dopie­ro ogląda.

Z bada­nia wyni­ka rów­nież, że oby­wa­te­le Sta­nów Zjed­no­czo­nych nadal chęt­niej się­ga­ją po książ­kę w wer­sji dru­ko­wa­nej niż elek­tro­nicz­nej. Pra­wie poło­wa lubi czuć fizycz­ną książ­kę w rękach, dla wie­lu lek­tu­ra jest rów­nież czyn­no­ścią, któ­ra pozwa­la uciec od świa­ta ekranów.

źró­dło: sf

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy