Sprawdzasz tag

Amerykanie

Ciekawostki

Amerykanie wybierają letnie lektury, aby wyglądać mądrzej

W ostat­nim cza­sie, na zle­ce­nie ofe­ru­ją­cej uży­wa­ne książ­ki księ­gar­ni Thri­ft­Bo­oks, prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła wśród oby­wa­te­li Sta­nów Zjed­no­czo­nych ankie­ta na temat zwy­cza­jów zwią­za­nych z let­nim czy­tel­nic­twem. Pyta­nia o książ­ko­we wybo­ry w okre­sie waka­cyj­nym zada­ła dwóm tysiąc­om respon­den­tom fir­ma One­Poll. Z bada­nia wyni­ka, że Ame­ry­ka­nie latem chęt­nie się­ga­ją po książ­ki. Nie­któ­rzy chcą nad­ro­bić zale­gło­ści czy­tel­ni­cze, inni wzbo­ga­cić swo­ją wie­dzę, a jesz­cze inni pra­gną po pro­stu wyglą­dać na oczy­ta­nych. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

25% Amerykanów nie przeczytało w zeszłym roku ani jednej książki

Opu­bli­ko­wa­ne w mar­cu wyni­ki bada­nia czy­tel­nic­twa w Sta­nach Zjed­no­czo­nych prze­pro­wa­dzo­ne przez Pew Rese­arch Cen­ter poka­zu­ją, jakie podej­ście do ksią­żek ma ame­ry­kań­skie spo­łe­czeń­stwo. Sytu­acja za oce­anem jest raczej sta­bil­na i nie zmie­ni­ła się zbyt­nio (jeśli cho­dzi o ogól­ne tren­dy) od 2011 roku. Coraz wię­cej ludzi prze­rzu­ca się jed­nak z kla­sycz­nej książ­ko­wej for­my na jej cyfro­we wer­sje: e‑booki i audio­bo­oki. Czy­taj dalej

-->