Ekranizacje Zapowiedzi

Produkcja ekranizacji Ballady ptaków i węży Suzanne Collins ma ruszyć w przyszłym roku

Na pod­sta­wie try­lo­gii Igrzysk śmier­ci Suzan­ne Col­lins wytwór­nia Lions­ga­te nakrę­ci­ła czte­ry fil­my. Adap­ta­cje odnio­sły ogrom­ny mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces, przy­no­sząc suma­rycz­ne zyski o war­to­ści pra­wie 3 miliar­dów dola­rów. Kie­dy więc Suzan­ne Col­lins ogło­si­ła, że pra­cu­je nad powie­ścio­wym pre­qu­elem serii, moż­na się było spo­dzie­wać, że Lions­ga­te nie prze­pu­ści tak łako­me­go kąska. Przy­pusz­cze­nia oka­za­ły się fak­tem jesz­cze przed pre­mie­rą Bal­la­dy pta­ków i węży. Ostat­nie donie­sie­nia wska­zu­ją, że pro­jekt nabie­ra rozpędu.

Zawi­ro­wa­nia zwią­za­ne z wpro­wa­dza­ny­mi restryk­cja­mi, któ­rych celem jest zapo­bie­gnię­cie roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa, sku­tecz­nie hamo­wa­ły i nadal hamu­ją roz­wój wie­lu seria­lo­wych i fil­mo­wych pro­duk­cji. Nie ina­czej było z adap­ta­cją Bal­la­dy pta­ków i węży. Pro­jekt wciąż znaj­du­je się na eta­pie pre­pro­duk­cji, a wła­ści­wy etap roz­pocz­nie się dopie­ro w przy­szłym roku.

Pod­czas roz­mo­wy pre­ze­sa Lions­ga­te z inwe­sto­ra­mi, Joe Dra­ke zapew­nił, że pra­ce nad fil­mo­wą wer­sją Bal­la­dy pta­ków i węży ruszyć mają w pierw­szej poło­wie 2022. Wska­zy­wał rów­nież, że pre­mie­ra spo­dzie­wa­ne­go hitu odbę­dzie się pod koniec 2023 albo na począt­ku 2024. Nie wia­do­mo jesz­cze, na jaką for­mę dys­try­bu­cji wytwór­nia się zde­cy­du­je, acz­kol­wiek Dra­ke wyra­ził nadzie­ję, że widzo­wie będą mogli obej­rzeć film w kinach.

Reży­se­rem pro­duk­cji został Fran­cis Law­ren­ce, któ­ry tę samą rolę peł­nił przy trzech ostat­nich fil­mach z serii Igrzysk śmier­ci: W pier­ście­niu ognia i oby­dwu czę­ściach Koso­gło­sa. Sce­na­riusz two­rzy Micha­el Arndt. Suzn­ne Col­lins będzie poma­gać przy prze­kła­da­niu swo­jej powie­ści na sce­na­riusz, peł­nić będzie rów­nież rolę pro­du­cen­ta wykonawczego.

Przy­po­mi­na­my, że Bal­la­da pta­ków i węży opo­wia­da o wyda­rze­niach, któ­re roze­gra­ły się w Panem ponad sześć­dzie­siąt lat przed fabu­łą Igrzysk śmier­ci. Głów­nym boha­te­rem jest osiem­na­sto­let­ni Corio­la­nus Snow, któ­re­mu wyzna­czo­na zosta­je rola men­to­ra nowej try­but­ki, co daje mu szan­sę na odbu­do­wa­nie zszar­ga­nej repu­ta­cji rodzi­ny. Nie­ste­ty jego pod­opiecz­ną zosta­je dziew­czy­na z Dys­tryk­tu Dwu­na­ste­go, naj­bied­niej­sze­go z biednych.

źró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy