Ekranizacje

Netflix poinformował o nowych nabytkach do obsady drugiego sezonu Wiedźmina

Seria­lo­wy Wiedź­min zade­biu­to­wał na plat­for­mie Net­flik­sa w grud­niu 2019 i już po kil­ku tygo­dniach pro­duk­cja mogła cie­szyć się mia­nem naj­chęt­niej oglą­da­nej przez widzów z całe­go świa­ta. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na dru­gi sezon. Nie­ste­ty w związ­ku z pan­de­mią pra­ce na pla­nie przez kil­ka mie­się­cy były wstrzy­ma­ne, co wpły­nę­ło na licz­ne opóź­nie­nia. Nadal nie­zna­na jest data pre­mie­ry kolej­nych odcin­ków. Zamiast tego Net­flix podał nazwi­ska akto­rek i akto­rów, któ­rzy dołą­czy­li do obsady.

Pierw­szy sezon, sta­no­wią­cy nie­ja­ko wpro­wa­dze­nie do świa­ta Wiedź­mi­na, opie­rał się w głów­nej mie­rze na opo­wia­da­niach Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Kolej­ne odcin­ki będą adap­to­wać fabu­łę pierw­sze­go tomu sagi, Krwi elfów.

Prze­ko­na­ny, że Yen­ne­fer zgi­nę­ła w bitwie o Wzgó­rze Sod­den, Geralt z Rivii zabie­ra księż­nicz­kę Ciril­lę w naj­bez­piecz­niej­sze miej­sce, jakie zna – dom jego dzie­ciń­stwa w Kaer Mor­hen. Pod­czas gdy za jego mura­mi kró­lo­wie, elfy, ludzie i demo­ny wal­czą o pano­wa­nie na Kon­ty­nen­cie, Geralt musi chro­nić dziew­czy­nę przed czymś o wie­le groź­niej­szym: tajem­ni­czą mocą, jaką skry­wa w sobie księż­nicz­ka, gło­si ofi­cjal­ny opis dru­gie­go sezo­nu Wiedźmina.

W obsa­dzie dru­gie­go sezo­nu ponow­nie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi Hen­ry­’e­go Cavil­la w roli Geral­ta, Anyę Cha­lo­trę jako Yen­ne­fer i Freyę Allan wcie­la­ją­cą się w Ciri. Wcze­śniej Net­flix infor­mo­wał, że do pro­jek­tu dołą­czy­li: Yasen Ato­ur (Coen), Agnes Born (Vere­ena), Paul Bul­lion (Lam­bert), Basil Eiden­benz (Eskel), Aisha Fabien­ne Ross (Lydia), Kri­sto­fer Hivju (Nivel­len), Mecia Sim­son (Fran­ce­sca) oraz Kim Bod­nia (Vese­mir).

Net­flix ogło­sił wła­śnie nazwi­ska akto­rek i akto­rów, któ­rzy wcie­lą się w kolej­ne klu­czo­we posta­ci z wiedź­miń­skiej sagi. I tak w roli arcy­ka­płan­ki świą­ty­ni bogi­ni Meli­te­le w Ellan­der, Nen­ne­ke zoba­czy­my Adjoę Andoh. Redań­ską cza­ro­dziej­kę, dorad­czy­nię kró­la Vizi­mi­ra, Filip­pę Eil­hart zagra Cas­sie Cla­re. W postać sze­fa taj­nych służb kró­la Vizi­mi­ra, Sigi­smun­da Dijk­strę wcie­li się Gra­ham McTa­vish. W roli cza­ro­dzie­ja Rien­ce­’a, pod­wład­ne­go Vil­ge­fort­za wystą­pi Chris Ful­ton. W obsa­dzie zna­leź­li się rów­nież: Liz Carr jako Fenn, Kevin Doy­le jako Ba’lian i Simon Cal­low jako Codringher.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy