Aktualności

Zaprezentowana została lista proponowanych zmian w spisie lektur szkolnych

Kie­dy gim­na­zja zosta­ły zli­kwi­do­wa­ne w 2017, poja­wi­ła się potrze­ba zmo­dy­fi­ko­wa­nia listy lek­tur, by paso­wa­ły do nowe­go sys­te­mu edu­ka­cji. Wte­dy doszło do ostat­niej zakro­jo­nej na sze­ro­ką ska­lę zmia­ny wytycz­nych odno­śnie do tego, co dzie­ci i mło­dzież mia­ły czy­tać w ramach zajęć szkol­nych. Odkąd jed­nak mini­strem edu­ka­cji i nauki został Prze­my­sław Czar­nek, mogli­śmy się spo­dzie­wać kolej­nej reformy.

Prze­my­sław Czar­nek przy każ­dej moż­li­wej oka­zji wspo­mi­nał, jakie war­to­ści są dla nie­go naj­waż­niej­sze i wyra­żał pogląd, że wła­śnie na te ele­men­ty w edu­ka­cji mło­dych Pola­ków trze­ba by było kłaść szcze­gól­ny nacisk. Mini­ster marzył, żeby w szko­łach wię­cej było o patrio­ty­zmie, histo­rii Pol­ski, oraz żeby kato­lic­kie oso­bi­sto­ści wyzna­cza­ły moral­ne kierunki.

Czę­ścio­wą reali­za­cję pla­nów mini­stra Czarn­ka widać w pro­po­no­wa­nych zmia­nach w kano­nie lek­tur szkol­nych. Lista zmian przed­sta­wio­na zosta­ła do kon­sul­ta­cji, nie jest więc pew­ne, czy rze­czy­wi­ście wszyst­kie mody­fi­ka­cje zosta­ną wpro­wa­dzo­ne w życie.

Zmia­ny w zakre­sie lek­tur wyni­ka­ją z potrze­by peł­niej­szej kore­la­cji wyka­zu z cela­mi kształ­ce­nia okre­ślo­ny­mi w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej. Wią­żą się one tak­że z zapro­po­no­wa­niem takich pozy­cji książ­ko­wych, któ­re war­to oma­wiać z ucznia­mi ze wzglę­du na ich walo­ry edu­ka­cyj­ne i wycho­waw­cze, czy­tel­ny sys­tem war­to­ści, ele­men­ty kon­struk­cyj­ne utwo­ru oraz war­stwę języ­ko­wą. Z pol­sz­czy­zną sta­ran­ną, pozba­wio­ną wul­ga­ry­zmów i kolo­kwia­li­zmów, nad­mier­nych ozdob­ni­ków, tłu­ma­czy Anna Ostrow­ska, rzecz­nicz­ka resortu.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę pro­po­no­wa­nych zmian.

Z listy lek­tur dla klas I‑III szko­ły pod­sta­wo­wej znik­nąć mają nastę­pu­ją­ce tytuły:
• Zacza­ro­wa­na zagro­da, Ali­na i Cze­sław Centkiewiczowie;
• Oto jest Kasia, Mira Jaworczakowa;
• Kto z was chciał­by roz­we­se­lić pecho­we­go noso­roż­ca?, Leszek Kołakowski;
• Spo­sób na Elfa, Mar­cin Pałasz.

W zamian wsko­czyć mają:
• Wścib­scy, Doro­ta Gellner;
• Mania, dziew­czy­na inna niż wszyst­kie. Opo­wieść o Marii Skło­dow­skiej-Curie, Juli­ta Grodek;
• Lolek. Opo­wia­da­nia o dzie­ciń­stwie Karo­la Woj­ty­ły (frag­men­ty), Piotr Kordyasz;
• Kło­po­ty Kac­per­ka górec­kie­go skrza­ta, Zofia Kossak-Szczucka;
• Pia­sko­wy Wilk, Asa Lind;
• Któ­rę­dy do Yel­low­sto­ne? Dzi­ka podróż po par­kach naro­do­wych, Alek­san­dra i Daniel Mizielińscy.

Ucznio­wie klas IV-VIII nie będą już czy­tać nastę­pu­ją­cych książek:
• Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi, Rafał Kosik;
• Win­ne­tou, Karol May;
• Sto­wa­rzy­sze­nie Umar­łych Poetów, Nan­cy H. Kleinbaum.

Lista lek­tur uzu­peł­nia­ją­cych w tych kla­sach ma zostać roz­sze­rzo­na o:
• Pino­kio, Car­lo Collodi;
• Zwia­dow­cy. Ruiny Gor­la­nu, John Flanagan;
• Rze­ka, Emi­lia Kiereś;
• Top­sy i Lupus, Zofia Kossak-Szczucka;
• Klech­dy seza­mo­we, Bole­sław Leśmian;
• Kubuś Pucha­tek, Alan Alek­san­der Milne;
• Tecum­seh, Lon­gin Jan Okoń;
• Słoń Bira­ra, Fer­dy­nand Anto­ni Ossendowski;
• Czer­wo­na kart­ka dla Sprę­ży­ny, Jacek Podsiadło;
• Posła­niec kró­la, Louis de Wohl.

W lice­ach i tech­ni­kach w zakre­sie pod­sta­wo­wym usu­nię­te mają być:
• wybra­ne wier­sze Mar­ci­na Świetlickiego.

Z zakre­su roz­sze­rzo­ne­go znik­ną nastę­pu­ją­ce pozycje:
• Mito­lo­gia. Rzym, Jan Parandowski;
• Wiel­ki testa­ment (frag­men­ty), Fra­nço­is Villon;
• Żywo­ty świę­tych (frag­men­ty), Piotr Skarga;
• Mała apo­ka­lip­sa, Tade­usz Konwicki;
• Anty­go­na w Nowym Jor­ku, Janusz Głowacki.

Roz­sze­rzo­na będzie nato­miast lista lek­tur uzu­peł­nia­ją­cych w zakre­sie pod­sta­wo­wym o:
• Listy do Mat­ki (frag­men­ty), Juliusz Słowacki;
• Listy z podró­ży do Ame­ry­ki (frag­men­ty), Hen­ryk Sienkiewicz;
• Ludzie bez­dom­ni, Ste­fan Żeromski;
• wybór wier­szy Ryszar­da Krynickiego;
• wybór wier­szy Ada­ma Zagajewskiego;
• Raport Witol­da, Witold Pilecki;
• Anus mun­di, Wie­sław Kielar;
• Pożo­ga. Wspo­mnie­nia z Woły­nia 1917–1919, Zofia Kossak-Szczucka;
• wybra­ne opo­wia­da­nie Jaro­sła­wa Iwaszkiewicza;
• Wład­ca pier­ście­ni. Dru­ży­na pier­ście­nia, John Ronald Reu­el Tolkien.

A w zakre­sie roz­sze­rzo­nym mają zna­leźć się takie pozy­cja jak:
• Bło­go­sła­wio­na wina, Zofia Kossak-Szczucka;
• Moc­ni ludzie, Fer­dy­nand Anto­ni Ossendowski;
• Ludzie, zwie­rzę­ta, bogo­wie, Fer­dy­nand Anto­ni Ossendowski;
• Gdy brat sta­je się katem, Kry­sty­na Lubieniecka-Baraniak;
• Prze­kro­czyć próg nadziei (frag­men­ty), Jan Paweł II;
• Tryp­tyk rzym­ski, Jan Paweł II;
• Pamięć i toż­sa­mość (frag­men­ty), Jan Paweł II;
• Fides et ratio (frag­men­ty), Jan Paweł II;
• Przed skle­pem jubi­le­ra, Karol Wojtyła;
• Zapi­ski wię­zien­ne, Ste­fan Wyszyński;
• Ojciec wol­nych ludzi. Opo­wieść o Pry­ma­sie Wyszyń­skim, Paweł Zuchniewicz.

źró­dło onet

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy