Sprawdzasz tag

Kosik

Aktualności

Zaprezentowana została lista proponowanych zmian w spisie lektur szkolnych

Kie­dy gim­na­zja zosta­ły zli­kwi­do­wa­ne w 2017, poja­wi­ła się potrze­ba zmo­dy­fi­ko­wa­nia listy lek­tur, by paso­wa­ły do nowe­go sys­te­mu edu­ka­cji. Wte­dy doszło do ostat­niej zakro­jo­nej na sze­ro­ką ska­lę zmia­ny wytycz­nych odno­śnie do tego, co dzie­ci i mło­dzież mia­ły czy­tać w ramach zajęć szkol­nych. Odkąd jed­nak mini­strem edu­ka­cji i nauki został Prze­my­sław Czar­nek, mogli­śmy się spo­dzie­wać kolej­nej refor­my. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Najlepiej sprzedające się w Polsce książki w 2020 według panelu BookScan

Dzia­ła­ją­cy w kana­le księ­gar­skim od lip­ca 2018 panel Book­Scan ana­li­zu­je dane sprze­da­żo­we otrzy­my­wa­ne od oko­ło 250 księ­garń sta­cjo­nar­nych i dwóch skle­pów inter­ne­to­wych. Dzię­ki temu dosta­je­my cyklicz­ne rapor­ty, któ­re w przy­bli­że­niu poka­zu­ją nam, jak przed­sta­wia się sytu­acja na ryn­ku książ­ki. Fir­ma Nie­lsen, odpo­wie­dzial­na za pro­wa­dze­nie pane­lu, podzie­li­ła się infor­ma­cja­mi o naj­le­piej sprze­da­ją­cych się w Pol­sce książ­kach minio­ne­go roku. Czy­taj dalej

-->