Ciekawostki

Lody Magnum inspirowane Boską komedią Dantego Alighieri

We wrze­śniu minie sie­dem­set lat od śmier­ci wybit­ne­go wło­skie­go filo­zo­fa i poety, Dan­te­go Ali­ghie­ri. Aby uczcić tę rocz­ni­cę i uho­no­ro­wać auto­ra Boskiej kome­dii, fir­ma Magnum posta­no­wi­ła wypu­ścić na rynek serię lodów inspi­ro­wa­nych poema­tem, któ­ry uzna­wa­ny jest dziś za arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry świa­to­wej i szczy­to­we osią­gnię­cie lite­ra­tu­ry średniowiecznej.

W mar­cu do sprze­da­ży tra­fi­ły lody Magnum Infer­no. Nazwa oczy­wi­ście nawią­zu­je do pierw­szej księ­gi Boskiej kome­dii, w któ­rej Dan­te wędru­je przez pie­kiel­ne krę­gi pod prze­wod­nic­twem Wergi­liu­sza. Sma­ko­sze lodów wodze­ni są na poku­sze­nie eks­tra ciem­ną cze­ko­la­dą, sło­dy­czą malin i dopeł­nia­ją­cą kom­po­zy­cji sło­ną nutą.

W naj­bliż­szych mie­sią­cach mają poja­wić się jesz­cze dwa sma­ki. Jak się już pew­nie domy­śla­cie, będą one nawią­zy­wać do kolej­nych ksiąg Boskiej kome­dii. I tak, w maju do sprze­da­ży tra­fią lody Magnum Pur­ga­to­rio, w lip­cu – Magnum Paradiso.

Akcja sta­ła się moż­li­wa dzię­ki współ­pra­cy mar­ki Magnum ze sto­wa­rzy­sze­niem Dan­te Ali­ghie­ri Socie­ty. Nie­ste­ty, nowa seria lodów jest dostęp­na tyl­ko we Włoszech.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy