Ciekawostki

Gdy pracownicy księgarni się nudzą… wpadają na świetne pomysły!

Wszy­scy sły­sze­li­śmy, że nie liczy się for­ma, a treść. Na tym prze­ko­na­niu opie­ra się cały rynek ebo­oków – oddzie­la treść i pozwa­la jej funk­cjo­no­wać bez for­my. Póki jed­nak rynek ksią­żek papie­ro­wych ist­nie­je, póty może­my się bawić samą for­mą zewnętrz­ną. Jak pra­cow­ni­cy fran­cu­skiej księ­gar­ni “Libra­irie Mol­lat”, któ­rzy wyko­na­li dow­cip­ną sesję fotograficzną.

Wię­cej znaj­dzie­cie na pro­fi­lu insta­gra­mo­wym księ­gar­ni tutaj.

Wię­cej na kolej­nych stro­nach, zapraszamy!

Wię­cej na kolej­nych stro­nach, zapraszamy!

Wię­cej na kolej­nych stro­nach, zapraszamy!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy