Ciekawostki

Wyjątkowe ilustracje Harry‘ego Pottera oczami Mary GrandPré

Mary Grand­Pré to ilu­stra­tor­ka cyklu J.K. Row­ling o Har­rym Pot­te­rze. Książ­ki z jej okład­ka­mi oraz ilu­stra­cja­mi uka­za­ły się nie­mal na całym świe­cie, w tym w Pol­sce. Moż­na więc powie­dzieć, że Mary Grand­Pré dała twarz Harry’emu Pot­te­ro­wi. Obec­nie uka­zu­ją się nowe, boga­to ilu­stro­wa­ne wyda­nia, więc może tym bar­dziej war­to przy­po­mnieć sobie, jak wyglą­dał Chło­piec, Któ­rzy Prze­żył, gdy pierw­szy raz zetknę­li­śmy się z jego historią.

Przy­naj­mniej część poniż­szej gale­rii zapew­ne jest Wam zna­na, ale moż­li­we, że nie­któ­re z obraz­ków widzie­li­ście tyl­ko w czar­no-bia­łych frag­men­tach, zapra­sza­my więc do zapo­zna­nia się z nimi w peł­nej krasie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy