Sprawdzasz tag

mangum

Ciekawostki

Lody Magnum inspirowane Boską komedią Dantego Alighieri

We wrze­śniu minie sie­dem­set lat od śmier­ci wybit­ne­go wło­skie­go filo­zo­fa i poety, Dan­te­go Ali­ghie­ri. Aby uczcić tę rocz­ni­cę i uho­no­ro­wać auto­ra Boskiej kome­dii, fir­ma Magnum posta­no­wi­ła wypu­ścić na rynek serię lodów inspi­ro­wa­nych poema­tem, któ­ry uzna­wa­ny jest dziś za arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry świa­to­wej i szczy­to­we osią­gnię­cie lite­ra­tu­ry śre­dnio­wiecz­nej. Czy­taj dalej

-->