Aktualności

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu otrzymała najwyższe możliwe w Polsce wyróżnienie

Medal Biblio­the­ca Magna Peren­ni­sque to przy­zna­wa­ne od 1995 przez Sto­wa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Pol­skich pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie, któ­rym odzna­cza­ne są pla­ców­ki za wybit­ne doko­na­nia lub cało­kształt dzia­łal­no­ści na rzecz roz­wo­ju kra­jo­we­go biblio­te­kar­stwa i pro­mo­wa­nia czy­tel­nic­twa w spo­łe­czeń­stwie. Zarząd głów­ny SBP posta­no­wił meda­lem uho­no­ro­wać w tym roku Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną w Zabrzu im. Jerze­go Fusieckiego.

Zabrzań­ska biblio­te­ka aktyw­nie dzia­ła na rzecz roz­po­wszech­nia­nia war­to­ści lite­rac­kich i krze­wie­nia wśród Pola­ków zami­ło­wa­nia do ksią­żek. Na prze­strze­ni lat pla­ców­ka zre­ali­zo­wa­ła mnó­stwo pro­jek­tów pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two. W samym 2020 zor­ga­ni­zo­wa­ła trzy takie przed­się­wzię­cia: „Książ­ka na piąt­kę, zna­ko­mi­ty począ­tek roz­da­nie IV”, „To lubię. Czy­tel­ni­cy dzie­lą się pasja­mi” oraz „Vive la France”.

Dodat­ko­wo Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Zabrzu obcho­dzi­ła w zeszłym roku sie­dem­dzie­się­cio­pię­cio­le­cie dzia­łal­no­ści. Rynek Książ­ki poda­je, że z tej oka­zji pla­ców­ka wyda­ła jubi­le­uszo­wą publi­ka­cję pod redak­cją Toma­sza Iwa­sio­wa zaty­tu­ło­wa­ną Obec­ność sło­wa w Zabrzu. Jej tema­tem nie była tyl­ko histo­ria zabrzań­skiej książ­ni­cy, ale też sama kul­tu­ra lite­rac­ka mia­sta od cza­sów międzywojennych.

Medal Biblio­the­ca Magna Peren­ni­sque to nie jedy­ne wyróż­nie­nie przy­zna­ne w ostat­nim cza­sie biblio­te­ce w Zabrzu. W grud­niu 2020 mini­ster kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go odzna­czył książ­ni­cę hono­ro­wą odzna­ką „Zasłu­żo­ny dla Kul­tu­ry Polskiej”.

źró­dło rynek ksiazki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy