Aktualności

Remigiusz Mróz jest przeciwny ustawie o jednolitej cenie książki

Temat wpro­wa­dze­nia w Pol­sce jed­no­li­tej ceny książ­ki wra­ca co kil­ka lat niczym bume­rang. Zwo­len­ni­cy usta­wy roz­pły­wa­ją się nad jej zale­ta­mi, wska­zu­jąc, że przy­słu­ży się ona czy­tel­ni­kom, wydaw­com i księ­ga­rzom. Prze­ciw­ni­cy nato­miast wska­zu­ją, że roz­ta­cza­na przez opo­zy­cję wizja pięk­nie ure­gu­lo­wa­ne­go usta­wą ryn­ku książ­ki jest uto­pij­na, nie mają­ca zbyt wie­le z rze­czy­wi­sto­ścią wspól­ne­go. War­to zauwa­żyć, że w sze­re­gach tej dru­giej gru­py są czy­tel­ni­cy, wydaw­cy, księ­ga­rze, a nawet autorzy.

Remi­giusz Mróz nie­daw­no zamie­ścił na swo­jej stro­nie na Face­bo­oku wpis, w któ­rym wypunk­to­wał, dla­cze­go jego zda­niem usta­wa nie ma pra­wa zadzia­łać, tak jak jej auto­rzy by chcieli.

Przy­kła­do­wo, według poczyt­ne­go auto­ra wydaw­cy po wej­ściu w życie usta­wy wca­le nie będą chcie­li obni­żać cen ksią­żek, w myśl zasa­dy, że gło­śne tytu­ły i tak się sprze­da­dzą, a tych ryzy­kow­nych po pro­stu nie będzie się wydawać.

Auto­rzy usta­wy twier­dzą, że jej wpro­wa­dze­nie pomo­że małym księ­gar­niom kon­ku­ro­wać z duży­mi sie­ciów­ka­mi. Rów­nież tę teo­rię Remi­giusz Mróz oba­la, zauwa­ża­jąc, że lokal­ne biz­ne­sy mogą pró­bo­wać wal­czyć na ryn­ku wła­śnie cena­mi. Kie­dy wszyst­kie księ­gar­nie, nie­za­leż­nie czy duże, czy małe, będą sprze­da­wać książ­ki w tych samych cenach, to klien­ci będę chęt­niej zaglą­dać tam, gdzie ofe­ro­wa­na jest na przy­kład szyb­sza albo dar­mo­wa dosta­wa. A na takie warun­ki mogą pozwo­lić sobie tyl­ko duzi gracze.

Remi­giusz Mróz żar­to­bli­wie rów­nież skwi­to­wał argu­ment, że jed­no­li­ta cena książ­ki zna­ko­mi­cie funk­cjo­nu­je w Niemczech:

Brak ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści na auto­stra­dach też. Ale czy to zna­czy, że powin­ni­śmy znieść ten limit u nas?

Ze sta­no­wi­skiem Remi­giu­sza Mro­za może­cie zapo­znać się tutaj:

Foto­gra­fia głów­na Miko­laj Starzynski


Jedy­nych w swo­im rodza­ju sklep z gadże­ta­mi! Zaj­rzyj na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy