Sprawdzasz tag

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu

Aktualności

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu otrzymała najwyższe możliwe w Polsce wyróżnienie

Medal Biblio­the­ca Magna Peren­ni­sque to przy­zna­wa­ne od 1995 przez Sto­wa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Pol­skich pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie, któ­rym odzna­cza­ne są pla­ców­ki za wybit­ne doko­na­nia lub cało­kształt dzia­łal­no­ści na rzecz roz­wo­ju kra­jo­we­go biblio­te­kar­stwa i pro­mo­wa­nia czy­tel­nic­twa w spo­łe­czeń­stwie. Zarząd głów­ny SBP posta­no­wił meda­lem uho­no­ro­wać w tym roku Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną w Zabrzu im. Jerze­go Fusiec­kie­go. Czy­taj dalej

-->