Aktualności

Nową redaktorką naczelną Grupy Wydawniczej Foksal została Anna Dziewit-Meller

Z Gru­py Wydaw­ni­czej Fok­sal, jed­ne­go z naj­więk­szych dzia­ła­ją­cych na pol­skim run­ku wydaw­ców, wypły­nę­ła infor­ma­cja, że z począt­kiem 2021 roku funk­cję redak­tor­ki naczel­nej w fir­mie obję­ła Anna Dzie­wit-Mel­ler. To wła­śnie ta pisar­ka, dzien­ni­kar­ka i felie­to­nist­ka będzie od teraz decy­do­wać o książ­kach wyda­wa­nych we wcho­dzą­cych w skład gru­py ofi­cy­nach: W.A.B., Buch­mann, Wil­ga, Fox Games, Lip­stick Books i Uroboros.

Anna Dzie­wit-Mel­ler ukoń­czy­ła stu­dia na Wydzia­le Nauk Poli­tycz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Kra­ko­wie. Pra­cę w bran­ży lite­rac­kiej roz­po­czę­ła na sta­no­wi­sku redak­tor­ki tek­stów w „Lam­pie”. Na prze­strze­ni lat wyda­ła kil­ka ksią­żek fak­to­gra­ficz­nych, jest rów­nież autor­ką trzech powie­ści, z któ­rych wyda­ny w 2012 debiut pro­za­tor­ski, zaty­tu­ło­wa­ny Disko był nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Lite­rac­kiej Gry­fia. W 2016 uka­za­ła się jej dru­ga powieść, pod tytu­łem Góra Taj­get, a w 2020 – trze­cia, Od jed­ne­go Lucy­pe­ra. Od 2016 współ­pro­wa­dzi por­tal lite­rac­ki Buk­Buk oraz kanał w ser­wi­sie YouTu­be o tej samej nazwie.

Pro­po­zy­cję obję­cia sta­no­wi­ska redak­tor­ki naczel­nej przy­ję­łam z zasko­cze­niem, ale rów­nież z rado­ścią. Zale­ży mi na utrzy­ma­niu wyso­kiej pozy­cji wydaw­nic­twa na ryn­ku, mam nadzie­ję na dosko­na­łą współ­pra­cę z auto­ra­mi, któ­rzy już znaj­du­ją się pod jego skrzy­dła­mi i będę sta­ra­ła się pozy­skać nowe świet­ne nazwi­ska. Cie­szę się bar­dzo, że będę mogła mieć wpływ na kształt pol­skie­go ryn­ku lite­rac­kie­go i już teraz zapra­szam do współ­pra­cy, komen­tu­je Anna Dziewit-Meller.

Nowa redak­tor­ka naczel­na to zastrzyk ener­gii dla wydaw­nic­twa oraz szan­sa na nowe, eks­cy­tu­ją­ce pozy­cje książ­ko­we. Z dumą i rado­ścią wita­my Anię w naszym zespo­le, doda­je Krzysz­tof Leśniew­ski, pre­zes Gru­py Wydaw­ni­czej Foksal.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy