Aktualności

Wydawnictwo SQN rozda 10 tysięcy e‑booków z okazji 10-lecia

Wydaw­nic­two SQN świę­tu­je wła­śnie 10-lecie ist­nie­nia. Z tej oka­zji kra­kow­ska fir­ma przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ną akcję dla czy­tel­ni­ków – od 26 paź­dzier­ni­ka do 1 listo­pa­da roz­da 10 tysię­cy e‑booków. Akcja doty­czy 21 tytu­łów, w tym tak­że nowo­ści, któ­re dopie­ro co tra­fi­ły na księ­gar­skie półki.

Ofi­cjal­ne książ­ki doty­czą­ce wybit­nych spor­tow­ców: Mike’a Tyso­na, Zla­ta­na Ibra­hi­mo­vi­cia, Ale­xa Fer­gu­so­na, Zbi­gnie­wa Boń­ka, Oty­lii Jędrzej­czak czy Andrze­ja Strej­laua. Do tego pro­za Jaku­ba Małec­kie­go, auto­ra nomi­no­wa­ne­go do nagro­dy Nike, fan­ta­sty­ka w naj­lep­szym wyda­niu od Jaku­ba Ćwie­ka, Ane­ty Jadow­skiej czy Saman­thy Shan­non, kry­mi­na­ły Toma­sza Duszyń­skie­go, muzycz­ne bio­gra­fie czy lite­ra­tu­ra fak­tu – od 10 lat Wydaw­nic­two SQN dostar­cza czy­tel­ni­kom nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­ne tytu­ły, któ­rych ma na swo­im kon­cie już ponad 500. Obcho­dzo­ny w paź­dzier­ni­ku tego roku jubi­le­usz stał się dla kra­kow­skiej fir­my oka­zją do wspól­ne­go świę­to­wa­nia z czy­tel­ni­ka­mi i roz­po­czę­cia spe­cjal­nej akcji.

Jak ogło­sił dziś wydaw­ca, od 26 paź­dzier­ni­ka do 1 listo­pa­da roz­da on 10 tysię­cy e‑booków. Akcja, z któ­rej szcze­gó­ła­mi moż­na zapo­znać się na stro­nie www.10lat.wsqn.pl, doty­czy 21 tytu­łów, wśród któ­rych nie bra­ku­je nie­daw­nych lub obec­nych best­sel­le­rów. Są tam m.in. „Mecz to pre­tekst” Ani­ty Wer­ner i Micha­ła Koło­dziej­czy­ka, „O pół­no­cy w Czar­no­by­lu” Ada­ma Hig­gin­bo­tha­ma, „Śla­dy” Jaku­ba Małec­kie­go, za któ­re pisarz otrzy­mał nomi­na­cję do nagro­dy Nike, „Czas żniw” Saman­thy Shan­non, best­sel­le­ro­wej autor­ki fan­ta­sty­ki dla mło­dzie­ży, czy „Glatz” Toma­sza Duszyń­skie­go, czy­li kry­mi­nał retro, za któ­ry autor otrzy­mał nagro­dy w kon­kur­sach Zło­ty Pocisk i Kry­mi­nal­ny Magiel oraz wyróż­nie­nie w kon­kur­sie Kry­mi­nal­na Piła.

Do nie­dzie­li Wydaw­nic­two SQN codzien­nie będzie włą­czać do akcji trzy kolej­ne książ­ki. Aby stać się posia­da­czem e‑booka, trze­ba wydać 3 zł, któ­re następ­nie tra­fia­ją na kon­to użyt­kow­ni­ka w księ­gar­ni SQNStore.pl i zosta­ną zwró­co­ne w for­mie raba­tu na zaku­py w ramach akcji świą­tecz­nej. Licz­ba egzem­pla­rzy poszcze­gól­nych tytu­łów jest ogra­ni­czo­na (obo­wią­zu­je kolej­ność zamó­wień), a jeden użyt­kow­nik inter­ne­to­wej księ­gar­ni może zamó­wić mak­sy­mal­nie 10 e‑booków.

Akcja jest czę­ścią obcho­dów jubi­le­uszu 10-lecia fir­my, któ­re zakoń­czą się listo­pa­do­wą kam­pa­nią świą­tecz­ną. Będzie moż­na pod­czas niej zaku­pić nowo­ści Wydaw­nic­twa SQN w spe­cjal­nych cenach oraz sko­rzy­stać z licz­nych promocji.

O wydaw­nic­twie:
• Fir­ma zosta­ła zało­żo­na w 2010 roku przez Prze­my­sła­wa Romań­skie­go, Łuka­sza Kuśnie­rza i Micha­ła Rędziaka.
• Pierw­sza książ­ka Wydaw­nic­twa SQN uka­za­ła się 21 paź­dzier­ni­ka 2010 roku. Była to powieść „Bóg nas nie­na­wi­dzi” Han­ka Moody’ego.
• Pierw­szą spor­to­wą książ­ką kra­kow­skiej fir­my była auto­bio­gra­fia Andrésa Inie­sty „Rok w raju”, wyda­na w grud­niu 2010 roku. Nakład książ­ki wyczer­pał się w jeden dzień.
• Naj­le­piej sprze­da­ją­cy­mi się książ­ka­mi w histo­rii wydaw­nic­twa są: bio­gra­fia „Mes­si. Histo­ria chłop­ca, któ­ry stał się legen­dą” (2011) Luki Caio­le­go, publi­ka­cja „Przy­ja­cie­le. Ten o naj­lep­szym seria­lu na świe­cie” (2019) autor­stwa Kel­sey Mil­ler oraz „Ja, Ibra” (2012), czy­li auto­bio­gra­fia Zla­ta­na Ibra­hi­mo­vi­cia. Wszyst­kie sprze­da­ły się w licz­bie ponad 50 tys. egzemplarzy.
• Wydaw­nic­two SQN sły­nie ze spro­wa­dza­nia do Pol­ski zna­nych spor­tow­ców. Do tej pory, pro­mu­jąc swo­je książ­ki, War­sza­wę odwie­dzi­li m.in. pił­ka­rze Ruud Gul­lit i Chri­sto Sto­icz­kow oraz austriac­ki sko­czek nar­ciar­ski Tho­mas Morgenstern.
• Od 2019 roku SQN wyda­je książ­ki z serii SQN Ori­gi­nals. Są to pozy­cje w ogra­ni­czo­nych nakła­dach, dostęp­ne wyłącz­nie w księ­gar­niach wydaw­cy: LaBotiga.pl lub SQNStore.pl.

Auto­rzy o współ­pra­cy z wydawnictwem:
Pisa­nie książ­ki jest tro­chę jak szy­ko­wa­nie dziec­ka na pierw­szy dzień szko­ły: ma naj­le­piej wyglą­dać, zro­bić naj­lep­sze wra­że­nie, poka­zać, jakie jest mądre, i jesz­cze do tego wszy­scy mają je od razu polu­bić. Dobrze mieć w tym pro­ce­sie naj­lep­sze moż­li­we wspar­cie. Takie daje SQN.
Ani­ta Wer­ner i Michał Kołodziejczyk

Dziś, sześć lat i sześć powie­ści po wysła­niu pierw­szej wia­do­mo­ści do SQN, cie­szę się, że wciąż mogę pra­co­wać z ludź­mi, któ­rzy w pro­wa­dze­niu wydaw­nic­twa kie­ru­ją się nie tyl­ko pro­gno­za­mi finan­so­wy­mi i zasa­da­mi biz­ne­su, ale rów­nież praw­dzi­wą wraż­li­wo­ścią i miło­ścią do literatury.
Jakub Małec­ki

Są war­to­ści, któ­re nauczy­łam się koja­rzyć z SQN: uczci­wość, entu­zjazm, komu­ni­ka­cja, pasja, zaan­ga­żo­wa­nie, dba­łość o każ­dy szcze­gół i este­ty­kę wyda­nia, sza­cu­nek dla auto­rów i czy­tel­ni­ków. I ten­den­cja do roz­piesz­cza­nia tych ostatnich.
Ane­ta Jadowska

Współ­pra­ca ze wspa­nia­łym zespo­łem SQN to jeden z naj­ja­śniej­szych punk­tów mojej kariery.
Saman­tha Shannon

W dużej mie­rze to wła­śnie dzię­ki SQN bar­dzo miło spę­dzi­łem czas w War­sza­wie, a przy oka­zji zja­dłem coś wybor­ne­go. Każ­dy autor marzy o takim wydawcy.
Simon Kuper

infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy