Sprawdzasz tag

10 lecie

Aktualności

Wydawnictwo SQN rozda 10 tysięcy e‑booków z okazji 10-lecia

Wydaw­nic­two SQN świę­tu­je wła­śnie 10-lecie ist­nie­nia. Z tej oka­zji kra­kow­ska fir­ma przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ną akcję dla czy­tel­ni­ków – od 26 paź­dzier­ni­ka do 1 listo­pa­da roz­da 10 tysię­cy e‑booków. Akcja doty­czy 21 tytu­łów, w tym tak­że nowo­ści, któ­re dopie­ro co tra­fi­ły na księ­gar­skie pół­ki. Czy­taj dalej

-->