Aktualności

Zmarł Dario Fo, laureat nagrody Nobla

Dario Fo, lau­re­at Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla z 1997 roku, wło­ski saty­ryk, dra­ma­turg, reży­ser i aktor, zmarł dziś w szpi­ta­lu w Medio­la­nie. Męż­czy­zna miał 90 lat. Był tak­że dzia­ła­czem spo­łecz­nym i pacy­fi­stą zna­nym z lewi­co­wych poglą­dów. Opła­cał adwo­ka­tów dla lewi­co­wych dzia­ła­czy oskar­żo­nych o dzia­łal­ność wywrotową.

Wcze­śniej przy­naj­mniej dwu­krot­nie otarł się o śmieć: w latach 60. wło­ska mafia wyda­ła na nie­go wyrok po wyre­ży­se­ro­wa­niu przez Dario Fo pro­gra­mu uka­zu­ją­ce­go doko­na­ne przez mafię zabój­stwo. Z kolei w latach 90. prze­żył udar mózgu i na rok stra­cił zmysł wzroku.

Jego twór­czość sku­pia­ła się na bie­żą­cej sytu­acji na świe­cie, m.in. na woj­nie w Wiet­na­mie. Nawią­zy­wał do kome­dii dell’arte.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy