Ekranizacje Zapowiedzi

Fundacja Asimova od Apple z pierwszym zwiastunem

Jest kil­ka dużych pro­duk­cji opar­tych na lite­ra­tu­rze fan­ta­stycz­nej, któ­rych roz­wój śle­dzi­my z zapar­tym tchem. Moż­na tu wymie­nić fil­mo­wą Diu­nę w reży­se­rii Deni­sa Vil­le­neu­ve, dwa seria­le od Ama­zo­na, z któ­rych jeden jest pre­qu­elem Wład­cy pier­ście­ni, dru­gi – adap­ta­cją Koła cza­su Rober­ta Jor­da­na czy wresz­cie ekra­ni­za­cję Fun­da­cji Isa­aca Asi­mo­va powsta­ją­cą we współ­pra­cy stu­dia Sky­dan­ce Tele­vi­sion z Apple. Jeśli cho­dzi o ten ostat­ni pro­jekt, to wła­śnie opu­bli­ko­wa­ny został pierw­szy ofi­cjal­ny zwiastun.

Przy­po­mi­na­my, że Apple w 2018 zle­ci­ło wypro­du­ko­wa­nie seria­lu tele­wi­zyj­ne­go bazu­ją­ce­go na best­sel­le­ro­wej serii powie­ści scien­ce fic­tion Isa­aca Asi­mo­va. W pro­jekt zaan­ga­żo­wa­ni zosta­li David S. Goy­er (Mrocz­ny rycerz, Bat­man: Począ­tek) i Josh Fried­man (Woj­na świa­tów, Ter­mi­na­tor: Kro­ni­ki Sary Con­nor). Jed­nym z pro­du­cen­tów wyko­naw­czych zosta­ła cór­ka nie­ży­ją­ce­go już pisa­rza, Robyn.

Serial według ofi­cjal­ne­go opi­su będzie opo­wia­dał o gru­pie wyrzut­ków dźwi­ga­ją­cych na swo­ich bar­kach zada­nie oca­le­nia ludz­ko­ści i odbu­do­wa­nia cywi­li­za­cji w cza­sie roz­pa­du Impe­rium Galak­tycz­ne­go. Pierw­szy sezon będzie liczył dzie­sięć odcin­ków. Pre­mie­ra zapla­no­wa­na zosta­ła na 2021, na razie bez więk­szych szczegółów.

Kli­ma­tycz­ny zwia­stun poka­zu­je, cze­go może­my spo­dzie­wać się po produkcji.

Raczej wąt­pli­we jest, żeby uda­ło się fil­mow­com zamknąć tę monu­men­tal­ną histo­rię w jed­nym tyl­ko sezo­nie. Moż­na więc zało­żyć, że będą pro­du­ko­wa­ne kolejne.

W Fun­da­cji wystą­pią mię­dzy inny­mi: Jared Har­ris, Lee Pace, Lou Llo­bell, Leah Harvey, Lau­ra Birn, Ter­ren­ce Mann i Cas­sian Bilton.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy