Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

Serial o Targaryenach możemy zobaczyć szybciej niż się tego spodziewamy

Od daw­na wia­do­mo, że HBO pla­nu­je zre­ali­zo­wać kil­ka pro­duk­cji roz­sze­rza­ją­cych seria­lo­we uni­wer­sum Gry o tron – wszyst­kie mia­ły­by być pre­qu­ela­mi, o kon­ty­nu­acji kon­tro­wer­syj­ne­go zamknię­cia ósme­go sezo­nu nie ma mowy. Aktu­al­nie trwa­ją pra­ce na pla­nie pozba­wio­ne­go wciąż tytu­łu seria­lu, któ­ry prze­nie­sie widza do Weste­ros na tysiąc lat przed ostat­nią bata­lią o żela­zny tron, osa­dza­jąc jego akcję pod­czas mitycz­nej Dłu­giej Nocy w okre­sie zwa­nym Erą Hero­sów. Ame­ry­kań­skie źró­dła dono­szą, że rów­no­le­gle roz­po­czę­ły się przy­go­to­wa­nia do stwo­rze­nia pilo­ta seria­lu opo­wia­da­ją­ce­go histo­rię rodu Targaryenów.

Dru­ga z pro­duk­cji mia­ła­by się opie­rać na wyda­nej w zeszłym roku książ­ce Ogień i krew (w Pol­sce uka­za­ła się w dwóch tomach). Geo­r­ge R.R. Mar­tin opo­wia­da w niej o Tar­ga­ry­enach, legen­dar­nych smo­czych lor­dach, któ­rzy po kata­stro­fie, jaka spa­dła na ich rodzin­ną Valy­rię, posta­no­wi­li pod­bić całe Weste­ros. Kro­ni­ka roz­po­czy­na się doko­na­nia­mi Aego­na Zdo­byw­cy, a koń­czy na Tań­cu Smo­ków, słyn­nej woj­nie domo­wej, któ­ra nie­omal poło­ży­ła kres linii i oma­wia kon­se­kwen­cje tej ostat­niej na sytu­ację poli­tycz­ną na kontynencie.

Mate­riał jest tak obfi­ty, że z pew­no­ścią wystar­czy stu­diu na reali­za­cję co naj­mniej kil­ku sezo­nów. Jed­no­cze­śnie zda­je się być bar­dzo atrak­cyj­ny i może nawet bar­dziej prze­ma­wiać do fanów seria­lo­wej Gry o tron, wszak wyda­rze­nia w nim pre­zen­to­wa­ne będą bliż­sze nie­daw­no zakoń­czo­nej histo­rii. W seria­lu powin­ny poja­wić się wąt­ki i posta­ci, do któ­rych w Grze o tron nie raz poja­wia­ły się odwo­ła­nia. Nie­któ­rzy suge­ru­ją nawet, że nowa pro­duk­cja mogła­by się koń­czyć z chwi­lą naro­dzin Daene­rys Tar­ga­ry­en i Jona Snowa.

Ta pro­duk­cja rów­nież na razie nie ma ofi­cjal­ne­go tytu­łu, ale raczej moż­na się spo­dzie­wać, że zosta­nie nazwa­na tak samo, jak książ­ka, na któ­rej bazu­je. Sce­na­riusz two­rzy Ryan J. Con­dal przy współ­pra­cy George’a R.R. Mar­ti­na. Jest spo­ra szan­sa, że z histo­rią Tar­ga­ry­enów będzie­my mogli się zapo­znać nawet szyb­ciej niż z wyda­rze­nia­mi toczą­cy­mi się w Erze Hero­sów. Nie są to jed­nak potwier­dzo­ne przez HBO informacje.

źró­dło: deadline

Przy­go­to­wał: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy