Aktualności

Nowości wydawnicze, na które warto zwrócić uwagę

Okres waka­cyj­ny na ryn­ku wydaw­ni­czym nazy­wa­ny jest czę­sto sezo­nem ogór­ko­wym. Pre­mier jest, w porów­na­niu do resz­ty roku, nie­wie­le, a czy­tel­ni­cy prze­zna­cza­ją let­nie mie­sią­ce na nad­ra­bia­nie czy­tel­ni­czych zale­gło­ści. Jed­nak nie tym razem! Po peł­nym świet­nych pre­mier lip­cu przy­szedł czas na sier­pień, któ­ry nie spusz­cza z tonu – w te waka­cje nie uciek­nie­my od gorą­cych i war­tych uwa­gi książ­ko­wych nowości.

Zebra­li­śmy dla was kil­ka­na­ście war­tych uwa­gi naj­śwież­szych tytu­łów, któ­re mia­ły swo­ją pre­mie­rę w sierp­niu. Zna­la­zło się tu tak­że kil­ka tytu­łów z samej koń­ców­ki lip­ca. Jeśli chce­cie poznać listę nowo­ści, któ­rych naszym zda­niem nie moż­na prze­ga­pić, zapra­sza­my do lektury!

Ludz­kie potwo­ry. Kobie­ty Man­so­na i banal­ność zła, Nik­ki Meredith

W tym roku minę­ła 50 rocz­ni­ca mor­der­stwa doko­na­ne­go przez „rodzi­nę Man­so­na”. Sek­ta zamor­do­wa­ła Sha­ron Tate, żonę Roma­na Polań­skie­go, i gości prze­by­wa­ją­cych w jej wil­li – Woj­cie­cha Fry­kow­skie­go, Abi­ga­il Fol­ger, Jaya Sebrin­ga i Ste­ve­na Paren­ta. Zbrod­nia ta wstrzą­snę­ła świa­tem. Nik­ki Mere­dith, dzien­ni­kar­ka i autor­ka „Ludz­kich potwo­rów”, sku­pia się w swo­jej książ­ce na kobie­tach znaj­du­ją­cych się naj­bli­żej Char­le­sa Man­so­na. Przez dwa­dzie­ścia lat pro­wa­dzi­ła z nimi roz­mo­wy i sta­ra­ła się dociec, co zmie­ni­ło je w morderczynie.

Poku­ta, Anna Kańtoch

Naj­now­sza powieść kry­mi­nal­na Anny Kań­toch, autor­ki nomi­no­wa­nej do Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru „Łaski”. Wrze­sień 1986 roku. Nie­wiel­ką nad­mor­ską miej­sco­wo­ścią wstrzą­sa mor­der­stwo. Na pla­ży odna­le­zio­ne zosta­ją zwło­ki dzie­więt­na­sto­let­niej dziew­czy­ny. Mili­cja jest pew­na, że spraw­ca został uję­ty, jed­nak na komi­sa­riat zgła­sza się męż­czy­zna, któ­ry przy­zna­je się do zamor­do­wa­nia nasto­lat­ki… oraz pię­ciu innych kobiet. Kto jest mordercą?

Some­bo­dy to Love. Życie, śmierć i spu­ści­zna Fred­die­go Mercury’ego, Matt Richards, Mark Langthorne

Emo­cjo­nu­ją­ca bio­gra­fia Fred­die­go Mercury’ego, legen­dar­nej gwiaz­dy muzy­ki. Auto­rzy rzu­ca­ją w swo­jej książ­ce nowe świa­tło na ostat­nie lata życia, a tak­że na śmierć wybit­ne­go muzy­ka. Poka­zu­ją czy­tel­ni­kom nie­zna­ne dotych­czas fak­ty z bio­gra­fii Mercury’ego, któ­re uzu­peł­nia­ją nie­pu­bli­ko­wa­ny­mi wcze­śniej wypo­wie­dzia­mi przy­ja­ciół i współ­pra­cow­ni­ków gwiaz­dy zespo­łu Queen.

Rana, Woj­ciech Chmielarz

Rana” to naj­now­szy kry­mi­nał Woj­cie­cha Chmie­la­rza, auto­ra świet­ne­go „Żmi­jo­wi­ska” (któ­re­go ekra­ni­za­cji pod­ję­ła się sta­cja CANAL+). Tym razem pisarz przed­sta­wia stu­dium zła, któ­re czai się w zaci­szu domo­we­go ogni­ska. Pod koła­mi pocią­gu ginie uczen­ni­ca eli­tar­nej war­szaw­skiej szko­ły, Mary­sia. Nauczy­ciel­ka dziew­czy­ny pra­gnie za wszel­ką cenę dowie­dzieć się, co tak napraw­dę spo­tka­ło uczen­ni­cę. Roz­po­czy­na pry­wat­ne śledz­two, któ­re szyb­ko koń­czy się śmier­cią, a cia­ło nauczy­ciel­ki ginie w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach. Tyl­ko Gnie­wo­mir i Kle­men­ty­na wie­dzą, co mogło się wyda­rzyć. Żad­ne z nich nie chce mieć jed­nak nic wspól­ne­go z tą sprawą.

A co cie­bie obcho­dzi, co myślą inni, Richard P. Feynman

Opo­wieść Richar­da P. Feyn­ma­na, lau­re­ata Nagro­dy Nobla i genial­ne­go fizy­ka, sku­pia się na śledz­twie w spra­wie przy­czyn kata­stro­fy pro­mu Chal­len­ger, taj­ni­kach inży­nie­rii kosmicz­nej oraz pod­sta­wo­wych pra­wach fizy­ki. Pasjo­nu­ją­ca wypra­wa do świa­ta nauki.

Do gra­nic. Opo­wieść o ludziach, w któ­rych jest woj­na, Ange­li­ka Kuźniak

Repor­ter­ka opo­wia­da o ludziach, w któ­rych woj­na nadal jest żywa – ta dosłow­na i meta­fo­rycz­na. Przed­sta­wia histo­rię dziew­czy­ny ode­bra­nej mat­ce w ramach akcji „cywi­li­zo­wa­nia koczow­ni­ków”, a tak­że kobie­ty, któ­ra była świad­kiem samo­bój­stwa mat­ki, popeł­nio­ne­go przez nią w oba­wie przed Armią Czerwoną.

Sha­ron Tate. Histo­ria mor­der­stwa żony Roma­na Polań­skie­go, Ali­sa Stat­man, Brie Tate

Kolej­na pozy­cja na liście podej­mu­ją­ca tema­ty­kę zbrod­ni „rodzi­ny Man­so­na”. Tym razem opo­wieść nie toczy się wokół spraw­cy, a ofia­ry. Ali­sa Stat­man wraz z Brie Tate, sio­strze­ni­cą Sha­ron, się­ga do rodzin­ne­go archi­wum, aby na nowo prze­śle­dzić tra­gicz­ną histo­rię. Czy po kil­ku­dzie­się­ciu latach będą w sta­nie dotrzeć do prawdy?

Tim Cook. Czło­wiek, któ­ry wzniósł Apple na wyż­szy poziom, Lean­der Kahney

Na ryn­ku wydaw­ni­czym znaj­dzie­my wie­le ksią­żek poświę­co­nych zało­ży­cie­lo­wi Apple’a, Steve’owi Job­so­wi, jak na przy­kład „Nad­gry­zio­ne jabł­ko”, autor­stwa jego pierw­szej part­ner­ki. Tym razem jed­nak pole­ca­my wam bio­gra­fię czło­wie­ka, któ­ry przez lata współ­pra­co­wał z Job­sem i miał ogrom­ny wpływ na roz­wój Apple’a. Tą oso­bą jest Tim Cook.

Dwu­na­ste: Nie myśl, że uciek­niesz, Filip Springer

Filip Sprin­ger, autor „Mia­sta Archi­pe­lag”, w swo­jej nowej książ­ce wykra­cza poza gra­ni­ce kra­jów i gatun­ków lite­rac­kich. Sta­ra się odna­leźć Jan­te, mia­stecz­ko rzą­dzo­ne przed jede­na­ście opre­syj­nych zasad, któ­re jasno okre­śla­ją miej­sce, jakie jed­nost­ka zaj­mu­je w spo­łecz­no­ści. Czy uda mu się odna­leźć to mia­sto? Czy może znaj­du­je się ono w każ­dym z nas?

Woj­na jest zawsze prze­gra­na, Hono­ra­ta Zapaśnik

Woj­na jest zawsze prze­gra­na” to publi­ka­cja Hono­ra­ty Zapa­śnik poświę­co­na repor­te­rom wojen­nym. W wie­lu roz­mo­wach, jakie autor­ka odby­ła z repor­te­ra­mi, poru­sza­ne są takie tema­ty jak trau­my i tra­ge­die, czę­sto oso­bi­ste, któ­rych doświad­czy­li, wyko­nu­jąc swo­ją pracę.

Far­ma, Joan­ne Ramos

Anty­uto­pij­na wizja świa­ta przy­wo­łu­ją­ca na myśl „VOX”, a nawet „Opo­wieść pod­ręcz­nej”. Luk­su­so­wy ośro­dek poło­żo­ny w leśnym zaci­szu ma w swo­jej ofer­cie cały sze­reg udo­god­nień. Tre­ne­rzy per­so­nal­ni, codzien­ne masa­że i orga­nicz­ne jedze­nie to zale­d­wie kil­ka z nich. W dodat­ku za cały pobyt „pen­sjo­na­riusz­ki” otrzy­mu­ją sowi­te wyna­gro­dze­nie. Jed­nak ma to swo­ją cenę. Nie wol­no im opusz­czać ośrod­ka – znaj­du­ją­ce się tam kobie­ty są trak­to­wa­ny­mi jak przed­miot surogatkami.

Gomuł­ka. Wła­dzy nie odda­my, Piotr Lipiński

Repor­taż histo­rycz­ny autor­stwa Pio­tra Lipiń­skie­go wyda­ny pod szyl­dem wydaw­nic­twa Czar­ne przy­bli­ża czy­tel­ni­kom postać Gomuł­ki. Ten dwu­krot­ny Pierw­szy Sekre­tarz KC PZPR był czło­wie­kiem peł­nym sprzecz­no­ści – tak ską­py, że dzie­lił każ­de­go papie­ro­sa na pół, ale jed­no­cze­śnie jeź­dził eks­klu­zyw­nym mer­ce­de­sem. Dora­dzał Pola­kom, aby jedli kiszo­ną kapu­stę zamiast cytryn, a sam ubie­rał się w gar­ni­tu­ry szy­te u naj­droż­sze­go w War­sza­wie krawca.

Seria o komi­sa­rzu Wil­lia­mie Wistin­gu. Ukry­ty pokój, Jørn Lier Horst

Naj­now­sza część best­sel­le­ro­we­go i nagra­dza­ne­go cyklu kry­mi­nal­ne­go z komi­sa­rzem Wil­lia­mem Wistin­giem w roli głów­nej. Tym razem Wisting będzie musiał zmie­rzyć się z nagłą śmier­cią sza­no­wa­ne­go dzia­ła­cza Par­tii Pra­cy, Bern­har­da Clau­se­na, i kon­se­kwen­cja­mi, jakie z niej wynikną.

Masz wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz. Jak zacho­wać rów­no­wa­gę w świe­cie zaku­pów i kon­sump­cji? Tara Button

Nad­mier­ny kon­sump­cjo­nizm to zmo­ra naszych cza­sów. Kupu­je­my i pro­du­ku­je­my za dużo nie­po­trzeb­nych dóbr mate­rial­nych, szko­dząc śro­do­wi­sku. Książ­ka Tary But­ton poma­ga to zmie­nić i uczy, jak sta­wiać na jakość, kla­sy­kę i trwa­łość, dzię­ki cze­mu kupu­jąc mniej, posia­da­my wię­cej. Poka­zu­je też, że sztu­ka doko­ny­wa­nia świa­do­mych wybo­rów nie jest tak trud­na, jak się to wydaje.

Pły­nąc do domu, Debo­rah Levy

Nomi­no­wa­na do nagro­dy Man Booker Pri­ze nowa­tor­ska i świe­ża powieść. W base­nie przy jed­nej z wil­li pod Niceą uno­si się nagie cia­ło kobie­ty. To Katie Finch, rudo­wło­sa miło­śnicz­ka flo­ry, któ­rej nie­spo­dzie­wa­na obec­ność znisz­czy budo­wa­ny przez lata spo­kój rodzin­ny. Po tych waka­cjach nic już nie będzie takie jak przedtem.

Zjazd absol­wen­tów, Guil­lau­me Musso

Fran­cu­ska Riwie­ra, zima 1992 roku. Pew­nej mroź­nej nocy 19-let­nia Vin­ca Roc­kwell, wyjąt­ko­wo zdol­na uczen­ni­ca, ucie­ka z nauczy­cie­lem filo­zo­fii, z któ­rym ma romans. Po tej uciecz­ce już nikt nigdy jej nie zoba­czy. Fran­cu­ska Riwie­ra, wio­sna 2017 roku. Naj­lep­si przy­ja­cie­le Vin­ci spo­ty­ka­ją się na zjeź­dzie absol­wen­tów. Przed laty cała trój­ka zosta­ła uwi­kła­na w popeł­nio­ne w sali gim­na­stycz­nej maka­brycz­ne mor­der­stwo. Budy­nek ma zostać roze­bra­ny, aby na jego miej­scu mogła roz­po­cząć się budo­wa. Teraz już nic nie sta­nie na prze­szko­dzie, aby praw­da ujrza­ła świa­tło dzienne.

Dziew­czy­na zwa­na Jane Doe, Vic­to­ria Helen Stone

Jane wyda­je się pro­wa­dzić zwy­kłe i spo­koj­ne życie, dokład­nie takie jak jej nowa, nisko płat­na pra­ca w fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej. Codzien­nie przy­cho­dzi do pra­cy w uro­czych sukien­kach w kwiat­ki, sumien­nie wyko­nu­je swo­je obo­wiąz­ki i sta­ra się być dla każ­de­go miła. Kobie­ta sta­je się ide­al­nym celem dla kole­gi z pra­cy, Ste­ve­na Hep­swor­tha, któ­ry gustu­je w ład­nych, ule­głych i peł­nych kom­plek­sów kobie­tach. Pro­blem pole­ga na tym, że nikt nie wie, kim tak napraw­dę jest dziew­czy­na nazy­wa­na Jane Doe.

Opo­wiedz mi o nim, Carin Gerhardsen

Elek­try­zu­ją­cy thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny. Pew­ne­go wie­czo­ru San­drę pod­wo­zi nie­zna­jo­my męż­czy­zna, któ­ry w ramach podzię­ko­wa­nia za pomoc ocze­ku­je cze­goś wię­cej niż szkla­necz­ki whi­sky. Zaraz potem docho­dzi do śmier­tel­ne­go wypad­ku na dro­dze. Jeanet­te widzia­ła całe zda­rze­nie, ale aby chro­nić wła­sny sekret, nie mówi ani sło­wa. Ker­stin cze­ka w domu na męża, któ­ry nigdy już nie wró­ci. Kil­ka lat póź­niej San­dra pra­cu­je w tele­fo­nie zaufa­nia. Jed­na z odby­tych przez nią roz­mów spra­wia, że głę­bo­ko zako­pa­na tajem­ni­ca połą­czy ze sobą trzy kobie­ty, któ­re dotych­czas nie wie­dzia­ły o swo­im istnieniu.

Będziesz moja, Dia­na Brzezińska

Seria maka­brycz­nych mor­derstw wstrzą­sa Szcze­ci­nem. Zbrod­niarz polu­je na mło­de kobie­ty o rudych wło­sach. Śmierć każ­dej z ofiar poprze­dza mro­żą­ca krew w żyłach uro­czy­stość przy­go­to­wa­na dla nich przez mor­der­cę. W celu roz­wią­za­nia spra­wy i powstrzy­ma­nia spraw­cy zosta­je powo­ła­ny zespół śled­czy. Nale­żą do nie­go Ada i Kry­stian, któ­rych zna­jo­mość prze­ra­dza się szyb­ko w coś wię­cej niż nie­szko­dli­wy flirt. Jaką cenę przyj­dzie im za to zapła­cić? „Będziesz moja” to powieść otwie­ra­ją­ca nowy cykl kry­mi­nal­ny. Data pre­mie­ry tej książ­ki jesz­cze przed nami, ale umie­ści­li­śmy ją na liście, gdyż już od 16 lip­ca na Woblin­ku może­cie kupić e‑booka „Będziesz moja” – znaj­dzie­cie go TUTAJ.

Nasza lista zawie­ra zale­d­wie nie­wiel­ki wyci­nek licz­nych pre­mier pierw­szej poło­wy sierp­nia. Mamy nadzie­ję, że wśród zapre­zen­to­wa­nych przez nas tytu­łów każ­dy z was znaj­dzie coś dla sie­bie, a jest w czym wybie­rać! Więk­szość powyż­szych ksią­żek znaj­dzie­cie w pro­mo­cji na Woblin­ku. Jed­no jest pew­ne – w sierp­niu niko­mu nie powin­no zabrak­nąć dobrej lektury.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy