Aktualności

Połowa wakacji za nami – książki do nadrobienia w sierpniu

Lato to dosko­na­ły okres na czy­ta­nie – w tele­wi­zji, kul­tu­rze i spo­rcie panu­je sezon ogór­ko­wy. Czas jed­nak bie­gnie nie­ubła­ga­nie i nie­ste­ty jeste­śmy już w poło­wie waka­cji. Na nic nie jest jed­nak za póź­no. Zosta­ło jesz­cze tro­chę cza­su na nad­ro­bie­nie naj­czę­ściej komen­to­wa­nych ksią­żek ostat­nich mie­się­cy. Jeśli prze­czy­ta­li­ście już wszyst­ko, co mie­li­ście pod ręką, oto kil­ka pro­po­zy­cji, po któ­re war­to się­gnąć w sierpniu.

Połowa wakacji na czytanie

Książki o Czarnobylu

Po nie­zbyt uda­nym zakoń­cze­niu „Gry o tron”, serial „Czar­no­byl” sztur­mem zdo­był ser­ca widzów na całym świe­cie. Pro­duk­cja HBO od dnia pre­mie­ry zdo­mi­no­wa­ła zesta­wie­nia naj­lep­szych seria­li w histo­rii i skło­ni­ła ludzi do dys­ku­sji o kata­stro­fie i podej­ściu do ener­gii ato­mo­wej. Serial jest wyjąt­ko­wo krót­ki, skła­da się z zale­d­wie pię­ciu odcin­ków. Dla­te­go jeśli czu­je­cie nie­do­syt i chce­cie dowie­dzieć się wię­cej o tym, co zda­rzy­ło się w kwiet­niu 1986 roku, koniecz­nie się­gnij­cie po takie książ­ki jak „Czar­no­byl. Instruk­cja prze­trwa­nia” Kate Brown oraz „Czar­no­byl­ska modli­twa” noblist­ki Swie­tła­ny Aleksijewicz.

Seria­le na pod­sta­wie książek

Zosta­jąc w tema­ty­ce seria­li, war­to pole­cić kil­ka ksią­żek, któ­re sta­ły się bez­po­śred­nią inspi­ra­cją do powsta­nia tele­wi­zyj­nych pro­duk­cji. Jeże­li kocha­cie „Opo­wieść pod­ręcz­nej”, „Ostre przed­mio­ty”, „Grę o tron”, „Sher­loc­ka”, „Min­dhun­te­ra” albo „House of Cards”, koniecz­nie się­gnij­cie po ich książ­ko­we pier­wo­wzo­ry. Na pol­skim ryn­ku dostęp­ne są wszyst­kie książ­ki będą­ce bazą do powsta­nia wymie­nio­nych pro­duk­cji. Wię­cej o seria­lach na pod­sta­wie ksią­żek pisa­li­śmy tutaj.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Nominacje do Nike

Dwa mie­sią­ce temu, pod­czas War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki, pozna­li­śmy 20 ksią­żek nomi­no­wa­nych do Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike, naj­waż­niej­sze­go pol­skie­go wyróż­nie­nia w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry. Lau­re­ata bądź lau­re­at­kę pozna­my pod­czas uro­czy­stej gali, któ­ra odbę­dzie się w paź­dzier­ni­ku. War­to zatem poznać książ­ki, któ­re zda­niem jury zasłu­gu­ją na mia­no naj­cie­kaw­szych spo­śród tych wyda­nych w 2018 roku. Wśród nomi­no­wa­nych auto­rów zna­leź­li się Szcze­pan Twar­doch, Marek Bień­czyk, Mariusz Szczy­gieł, Zyta Rudz­ka, Mał­go­rza­ta Rej­merDoro­ta Masłow­ska.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Kry­mi­na­ły

W kon­tek­ście lek­tur dobrych na waka­cje czę­sto mówi się o kry­mi­na­łach. W pół­met­ko­wej pro­mo­cji Woblin­ka zna­la­zło się kil­ka sza­le­nie cie­ka­wych powie­ści z dresz­czy­kiem, któ­re koniecz­nie trze­ba nad­ro­bić. W pierw­szej kolej­no­ści war­to wymie­nić książ­ki Mar­ka Kra­jew­skie­go. W pro­mo­cji zna­la­zły się zarów­no powie­ści z Edwar­dem Popiel­skim, jak i Eber­har­dem Moc­kiem w rolach głów­nych. Dla miło­śni­ków mrocz­ne­go Wro­cła­wia pole­ca­my serię o Bre­slau, nato­miast dla tych, któ­rzy chcą się zagłę­bić w nie­bez­piecz­ne zauł­ki Lwo­wa – cykl roz­po­czę­ty zna­ko­mi­ty­mi „Ery­nia­mi”. Dru­gą war­tą uwa­gi autor­ką kry­mi­na­łów jest Kata­rzy­na Puzyń­ska. W pro­mo­cji Woblin­ka znaj­dzie­cie całą serię, któ­rej akcja roz­gry­wa się w Lipo­wie.

Nowo­ści

Waka­cje to rzecz jasna czas na lek­tu­rę nowo­ści wydaw­ni­czych. A te uka­zu­ją się szyb­ciej niż kto­kol­wiek daby radę prze­czy­tać. W Woblin­ko­wej pro­mo­cji zna­la­zły się zatem książ­ki wyda­ne na prze­strze­ni kil­ku ostat­nich mie­się­cy. Wśród nich war­to wyróż­nić „Listy zza gro­bu” Remi­giu­sza Mro­za – pierw­szy tom nowe­go cyklu, któ­re­go głów­nym boha­te­rem jest pato­mor­fo­log Sewe­ryn Zaorski.

W maju uka­za­ła się tak­że książ­ka „Cza­row­ni­ce. Salem, 1692” autor­stwa Sta­cy Schiff. Jest to opo­wieść o jed­nym z naj­mrocz­niej­szych okre­sów w histo­rii Sta­nów Zjed­no­czo­nych. W małym mia­stecz­ku Salem doszło do poru­sze­nia – sio­strze­ni­ca lokal­ne­go pasto­ra zaczę­ła się kon­wul­syj­nie wić i krzy­czeć. Pod wpły­wem szyb­ko roz­prze­strze­nia­ją­cej się pani­ki zaczę­to wza­jem­nie oskar­żać się o prak­ty­ko­wa­nie czar­nej magii. W wyni­ku pro­ce­sów powie­szo­no 19 osób i jed­ną ukamienowano.

Czarownice. Salem, 1692

Kup ebo­oka na Woblink.com

Miło­śni­kom bio­gra­fii na pew­no do gustu przy­pad­nie „Hali­na. Dziś już nie ma takich kobiet” Anny Kamiń­skiej, autor­ki best­sel­le­ro­wej książ­ki o Wan­dzie Rut­kie­wicz. Jest to kolej­na fascy­nu­ją­ca opo­wieść o pol­skiej hima­la­ist­ce. Tym razem Kamiń­ska na warsz­tat wzię­ła życio­rys Hali­ny Krüger-Syro­kom­skiej, pierw­szej Euro­pej­ki, kró­ra zdo­by­ła ośmio­ty­sięcz­nik. Książ­ka mia­ła swo­ją pre­mie­rę 5 czerwca.

Halina

Kup ebo­oka na Woblink.com

Ostat­nią z pole­ca­nych przez nas nowo­ści jest „Nad­gry­zio­ne jabł­ko” – opo­wieść Chri­sann Bren­nan, pierw­szej wiel­kiej miło­ści Steve’a Job­sa i mat­ki ich dziec­ka. Bren­nan wspo­mi­na Job­sa jako czło­wie­ka, któ­ry zawsze był eks­cen­trycz­ny, ale miał zadat­ki na geniu­sza. Autor­ka „Nad­gry­zio­ne­go jabł­ka” opi­su­je, jak Jobs doszedł do wiel­kie­go suk­ce­su. Nie ukry­wa też, jakie były tego kosz­ty, więc w książ­ce nie bra­ku­je mrocz­nych epizodów.

Kup ebo­oka na Woblink.com

To tyl­ko kil­ka z naj­cie­kaw­szych czy­tel­ni­czych pro­po­zy­cji na lato. Część z nich, w for­mie e‑booka, znaj­dzie­cie w spe­cjal­nej pół­met­ko­wej pro­mo­cji Woblin­ka. A jest z cze­go wybie­rać, bowiem zna­la­zło się tam prze­szło 600 tytułów!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy