Ekranizacje Zapowiedzi

Pierwsze spojrzenie na nowego Draculę

Ste­ven Mof­fat i Mark Gatiss dali widzom zna­ko­mi­tą seria­lo­wą adap­ta­cję przy­gód Sher­loc­ka Hol­me­sa z Bene­dic­tem Cum­ber­bat­chem i Mar­ti­nem Fre­ema­nem w rolach głów­nych. Teraz duet pra­cu­je nad prze­nie­sie­niem na ekra­ny tele­wi­zo­rów histo­rii naj­słyn­niej­sze­go bodaj wam­pi­ra, nie­śmier­tel­ne­go tran­syl­wań­skie­go ary­sto­kra­ty, hra­bie­go Dra­cu­li, któ­re­go postać zosta­ła zapre­zen­to­wa­na świa­tu w powie­ści Bra­ma Sto­ke­ra z 1897 roku.

For­mat seria­lo­we­go Sher­loc­ka z liczą­cy­mi sobie po trzy pół­to­ra­go­dzin­ne odcin­ki sezo­na­mi naj­wy­raź­niej dosko­na­le się spraw­dził, bowiem Ste­ven Mof­fat i Mark Gatiss posta­no­wi­li takie roz­wią­za­nie zaadap­to­wać do swo­jej nowej pro­duk­cji. Na razie mowa jest tyl­ko o poje­dyn­czej serii – bra­ku­je jakich­kol­wiek infor­ma­cji na temat pla­nów ewen­tu­al­ne­go roz­sze­rze­nia seria­lu o kolej­ne sezony.

Akcja seria­lu o Dra­cu­li osa­dzo­na będzie w wik­to­riań­skim Lon­dy­nie. Twór­cy posta­no­wi­li nie uwspół­cze­śniać histo­rii, jed­no­cze­śnie zazna­czy­li, że chcą ją opo­wie­dzieć na nowo. Taka dekla­ra­cja pozo­sta­wia im spo­re pole do popi­su i póki co nie ma ofi­cjal­nych infor­ma­cji na temat tego, jak bar­dzo będą się trzy­mać powie­ścio­we­go pierwowzoru.

W ostat­nim cza­sie upu­blicz­nio­na zosta­ła obsa­da seria­lu. W głów­nej roli zoba­czy­my Cla­esa Ban­ga, Duń­czy­ka zna­ne­go z wystą­pień w The Squ­are czy Dziew­czy­nie w sie­ci pają­ka. Twór­cy podzie­li­li się rów­nież pierw­szy zdję­ciem przed­sta­wia­ją­cym akto­ra w kre­acji Dra­cu­li.

Oprócz Cla­esa Ban­ga na pla­nie seria­lu poja­wią się rów­nież mię­dzy inny­mi John Hef­fer­nan, Joan­na Scan­lan, Dol­ly Wells, Sacha Dha­wan, Jona­than Aris, Mor­fydd Clark i Nathan Stewart-Jarrett.

Ste­ven Mof­fat i Mark Gatiss są pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi i sce­na­rzy­sta­mi, stoł­ki reży­ser­skie obję­li Jon­ny Camp­bell (Westworld), Damon Tho­mas (Obse­sja Eve) i Paul McGu­igan (Sher­lock). W Wiel­kiej Bry­ta­nii serial będzie trans­mi­to­wa­ny przez BBC One, poza wyspa­mi za dys­try­bu­cję odpo­wie zaś Net­flix. Data pre­mie­ry jesz­cze nie zosta­ła ogłoszona.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy