Aktualności Ekranizacje

Kolejne informacje o serialowym Outsiderze na podstawie powieści Stephena Kinga

Już w czerw­cu infor­mo­wa­li­śmy, że pra­wa do ekra­ni­za­cji Out­si­de­ra zosta­ły zabez­pie­czo­ne. Wia­do­me było od razu, że sce­na­riusz napi­sze ame­ry­kań­ski pisarz i sce­na­rzy­sta, Richard Pri­ce, zna­ny z prac nad taki­mi pro­duk­cja­mi jak seria­le Pra­wo uli­cyDłu­ga noc czy fil­my Shaft, Okup i Dziew­czy­na gang­ste­ra. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi zosta­li Jack Ben­der i Mar­ty Bowen, macza­ją­cy wcze­śniej pal­ce w innym seria­lu adap­tu­ją­cym książ­ki Kin­ga – Mr. Mer­ce­des. Na tym koń­czy­ły się doniesienia.

Dzie­się­cio­od­cin­ko­wy serial jest pro­du­ko­wa­ny dla sta­cji HBO. Dla przy­po­mnie­nia, histo­ria doty­czy mor­der­stwa dziec­ka w małej miej­sco­wo­ści Flint City, gdzie głów­nym podej­rza­nym i jedy­nym oskar­żo­nym jest raczej lubia­ny i cie­szą­cy się esty­mą Ter­ry Maitland, tre­ner dru­żyn mło­dzie­żo­wych i nauczy­ciel, a do tego przy­kład­ny mąż i ojciec. Śledz­two pro­wa­dzi detek­tyw Ralph Ander­son, dla któ­re­go spra­wa jest oczy­wi­sta. Do cza­su, kie­dy na jaw nie wycho­dzą kolej­ne prze­ra­ża­ją­ce szczegóły.

Gwiaz­dą seria­lu będzie Ben Men­del­sohn, zdo­byw­ca nagro­dy Emmy za rolę wspie­ra­ją­cą w pro­duk­cji Net­flik­sa Blo­odli­ne. Austra­lij­czyk w ostat­nim cza­sie grał w Gwiezd­nych Woj­nach. Łotrze 1 oraz w Play­er One. Ma się rów­nież w poja­wić w naj­bliż­szym marve­low­skim fil­mie: Kapi­tan Marvel.

Do zespo­łu dołą­czył tak­że Jason Bate­man ze swo­ją fir­mą pro­duk­cyj­ną Aggre­ga­te Films (Wie­czór gier, Rodzi­na Fan­gów, Szko­ła życia). Bate­man poza pro­duk­cją zaj­mie się wyre­ży­se­ro­wa­niem przy­naj­mniej dwóch pierw­szych odcin­ków Out­si­de­ra. Mówi się rów­nież, że zoba­czy­my go po dru­giej stro­nie kamery.

Cze­ka­my na kolej­ne wieści.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy